Nemzetközi arany minősítésú szolgáltató

Lajtoskocsi igénylése

Társaságunk az alábbi esetekben ajánlja lajtoskocsi szolgáltatását a Fővárosi Vízművek Zrt. szolgáltatási területén:

 • építkezések,
 • rendezvények,
 • közművel el nem látott területek,
 • belső hálózati javítások miatti elzárások esetén.

A szolgáltatás megrendeléséről, illetve annak – az ügyfél igényektől függő – díjazásáról a 06 1 465 2400 telefonszámon, vagy a kereskedelem@vizmuvek.hu e-mail címen érdeklődhet. 

Vízhordási engedély

A Fővárosi Vízművek a szolgáltatási területén ideiglenes jelleggel felmerülő vízigény esetén (magas- és mélyépítéshez, bontási munkákhoz, locsolási vagy szociális jellegű felhasználás céljára, ill. egyéb más ideiglenes tevékenységekhez) a vízvételezés lehetőségét elsősorban ivóvízbekötésen keresztül biztosítja. Amennyiben a megjelölt felhasználási helyre vízbekötés nem kiépíthető, társaságunk a vízvételezés lehetőségét, tartály- vagy lajtoskocsi alkalmazásával, illetve az 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 81.§ (5) pontja alapján, kijelölt tűzcsapokról biztosíthatja.

Figyelembe kell venni, hogy a tűzcsap tűzoltás, így az élet- és vagyonvédelem szempontjából kiemelkedő jelentőségű, az önkormányzatok tulajdonában és a vízközmű-szolgáltatók kezelésében lévő szerelvény. Az ideiglenes vízvételezés céljának, lehetőségeinek és a vízfelhasználás pontos körülményeinek ismeretében kell meghatározni, mely műszaki lehetőség nyújtja a legoptimálisabb megoldást, a kitűzött feltételrendszerek (gazdaságosság, vízfogyasztás mérése, kontrollálhatóság) biztosítása mellett.

A fentiek figyelembevételével a vízhordási engedélyek kiadása a következő elvek alapján történik:

2 hónapot meghaladó vízigény esetén vízhordási engedélyt nem áll módunkban kiadni, azonban az igény ellátása az alábbiak szerint lehetséges:

 • végleges vízbekötés létesítésével (bruttó becsült díj: 250 000 - 320 000 Ft/bekötés),
 • ideiglenes vízbekötés létesítésével (bruttó becsült díj: 250 000 - 320 000 Ft/bekötés +160 000 Ft/elvágás).

2 hónapot nem meghaladó vízigény esetén (amennyiben a vízigényt pontos számítással alátámasztják és az ideiglenes, vagy végleges vízbekötési igényt benyújtják a felhasználási helyre) az alábbiak szerint lehetséges:

 • ha a vízigény napi 5 m3-nél kisebb,
  • lajtoskocsi alkalmazásával (kiállás üzleti ügyfeleknek: 31 242 Ft + 7 239 Ft/óra), vagy
  • tűzcsapra szerelt, sorszámozott passzdarab alkalmazásával,
 • napi 5 m3-t meghaladó vízigény esetén tűzcsapra plombált tűzcsapmérővel.

Az oltóvíz biztosítása a tűzoltás szempontjából, így az élet- és értékvédelem szempontjából kiemelkedő jelentőségű, ezért tűzcsapokra a szerelvényeket kizárólag a Fővárosi Vízművek szakemberei szerelik és plombálással biztosítják.

2017 első negyedévében a fenti engedélykiadási rend bevezetése során a visszautasításra került igények ismételt benyújtás esetén engedélyezésre kerülnek 2 hónapra, amennyiben a vízigényt pontos számítással alátámasztják és az ideiglenes, vagy végleges vízbekötési igényt benyújtják a felhasználási helyre, illetve felkészülnek a megváltozott feltételekre.

A Fővárosi Vízművek Zrt. nyitott ideiglenes vízigényt kielégítő új műszaki megoldások kidolgozására a gazdaságosság, vízfogyasztás mérése, kontrollálhatóság figyelembevételével.

A vízvételezés kizárólag írásban, a Vízhordási engedély igénybejelentő című formanyomtatványon igényelhető. Társaságunk a vízhordási engedély kiadását szolgáltatási díj ellenében végzi.

Vízhordási engedély kiadásának feltétele a kitöltött vízhordási engedély igénybejelentő nyomtatvány.

Az igénybejelentő nyomtatványnak feltétlenül tartalmaznia kell a következőket:

 • felhasználási hely, illetve helyek adatait tételesen megjelölve. Amennyiben a vízhordási igény több felhasználási helyre, vagy társaságunk szolgáltatási területének egészére vonatkozik, úgy tételesen meg kell jelölni azon tűzcsapokat, amelyről a vízvételezést tervezik.
 • az igénylő, illetve a felhasználó adatait (név, telefonszám, lakcím, nem lakossági felhasználók esetében cégjegyzékszám, adószám stb.),
 • a vízvételezés célját és az igénylésre vonatkozó adatokat:
  • vízvételezési kérelem oka és célja,
  • tervezett napi vízigény szükséglet, részletes számítással levezetve,
  • a vízvételezés időszakának meghatározása.

Az igénylés megtételéhez – nem lakossági felhasználók részéről – aláírási címpéldány és cégkivonat vagy egyéni vállalkozás igazolására szolgáló irat szükséges. Amennyiben az igénylő, illetve felhasználó és az ügyintézőjének személye nem azonos, abban az esetben a Vízhordási engedély igénybejelentő nyomtatvány és a 30 napot meghaladó időtartamú vízvételezésre kötött szerződés aláírásához a képviseleti jog igazolása vagy meghatalmazás szükséges (a Polgári Törvénykönyvben és a Polgári perrendtartásról szóló törvényben foglaltak szerint).

Vízhordási engedély kiadására vonatkozó kérelmet minden esetben a vízvételezés megkezdését megelőzően legalább 15 naptári nappal korábban kell benyújtani.

Úttestben elhelyezett talaji tűzcsapról történő vízvételezés esetében közterület-foglalási engedély és forgalomtechnikai terv, amely beszerzése a felhasználó feladata.

Vízhordási engedély kiadásának menete

A vízhordási engedély kiadása előtt társaságunk megvizsgálja, hogy a kérelemben szereplő tűzcsap alkalmas-e a vízvételezésre. Vízhordási engedély átalánydíj számításával adható ki. Társaságunk egyedi elbírálás alapján tűzcsapra szerelhető vízmérőt adhat abban az esetben, ha műszaki becsléssel nem határozható meg a várhatóan felhasználásra kerülő vízmennyiség. Szolgáltató a tűzcsapra szerelhető vízmérőt óvadék ellenében adja át a kérelmezőnek az ügyintézői díj befizetését és a vízhordási szerződés aláírását követően. Társaságunk tűzcsapról történő vízvételezésre vonatkozó szabályokat, jogokat és kötelezettségeket külön szerződésben vagy engedélyben rögzíti. A szerződés, illetve engedély határozott időtartamra szól.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a vízvételezés kizárólag abban az esetben kezdhető meg, ha a felhasználó valamennyi felmerülő költséget előre megfizetett, a vízvételezésre vonatkozó szerződés a felek által aláírásra került és a vízvételezést a szolgáltató írásban engedélyezte.

A Szolgáltató a vízhordási engedély kiadását megtagadhatja a következő esetekben:

 • Korábbi szabálytalan vízvételezés esetében.
 • Amennyiben a korábbi vízhordási engedélyek kiadása során a vízigény és a ténylegesen felhasznált vízmennyiség között nagymértékű eltérés volt tapasztalható.
 • A kérelemben megjelölt felhasználási hely rendelkezik vízbekötéssel, amelyről az igénybejelentésben megjelölt vízigény biztosítható, vagy nincs az igény kielégítésére alkalmas tűzcsap.
 • Ha az igénybejelentő szerződéses folyószámláján lejárt határidejű vagy vitatott számlatartozást tart nyilván társaságunk vagy megbízottja.
 • Ha a vízigény egyéb módon, tűzcsap igénybevétele nélkül megoldható.
 • Ha a benyújtott igény a vízhordási engedélyek kiadásának elveivel nincs összhangban.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy vízhordási engedély legfeljebb az adott év december 31-ig adható ki. Ezen időpontig a kivételes esetekben engedélyezett mérős vízhordási engedélynél a mérőt minden esetben vissza kell szolgáltatni.

Vízhordási engedély legkorábban a kitöltött és aláírt Vízhordási engedély igénybejelentő formanyomtatvány beadását és rögzítését követő 15. naptári naptól adható ki.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a tűzcsapra szerelhető vízmérő késedelmes visszaszolgáltatása esetén a szolgáltató az üzletszabályzatban meghatározott kötbért érvényesít a felhasználóval szemben. Társaságunk az óvadék összegéből követelését közvetlenül elégíti ki.

A tűzcsapról történő engedély nélküli, vagy megadott engedély esetében nem a vonatkozó szerződésben vagy engedélyben foglaltak szerinti vízvételezés, szabálytalan közműhasználatnak minősül, mely alapján a szolgáltató az üzletszabályzatban meghatározott kötbér érvényesítésére jogosult a szabálytalan közműhasználóval szemben.

Vízdíj elszámolása

Befizetés központi ügyfélszolgálatunk pénztárában történhet készpénzzel vagy bankkártyával kiegyenlítve, illetve 100 000 Ft feletti összegnél átutalással társaságunk számlaszámára. A vízhordási engedélyek díjainak mértékét a mindenkor aktuális Szolgáltatások díjszabása tartalmazza, mely itt tekinthető meg.

Díjak, költségek

A vízhordási engedély ügyintézői díját, valamint a Tűzcsap használati díjat itt tekintheti meg.

Szolgáltató a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja a felhasználó súlyos szerződésszegése esetén. Ilyen súlyos szerződésszegésnek minősül, ha:

 • a felhasználó nem, vagy nem kizárólagosan az általa megjelölt közterületi tűzcsapról vételezi a vizet,
 • a felhasználó nem a megadott forgalmi rendszámmal rendelkező gépjárművekkel és munkagépekkel vételezi a vizet,
 • szolgáltató a vízmérő és a vízvételezés ellenőrzése során azt tapasztalja, hogy a felhasználó vízmérő nélkül fogyaszt, vagy a vízmérőt nem közvetlenül a tűzcsapra helyezi el,
 • a felhasználó a szerződés lejáratát követően vételezi a vizet.

Súlyos szerződésszegés esetén a felhasználó kötelezi magát szolgáltató részére történő 50 000 Ft értékű kötbér megfizetésére, a kötbér megfizetésére okot adó körülmény(ek) bekövetkezését követő 8 napon belül.

A vízvételezést a Fővárosi Vízművek Zrt. munkatársain kívül a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. és/vagy az illetékes rendőrkapitányság munkatársai is ellenőrizhetik, ezért az engedély másolatának a helyszínen rendelkezésre kell állnia.

Az oldalon fentebb szereplő árak 2018. évre vonatkoznak és 27%-os áfát tartalmaznak.

online ügyfélszolgalat
online ügyfélszolgalat hangulatképe

Online ügyfélszolgálatunkat a hét minden napján elérheti.

víminőség
vizminőség lapozás balra
Budapest - I. kerület
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid23mg/l
Vas12µg/l
Mangán<1µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység132mg/l CaO
Vezető képesség458µS/cm
pH7,5 
Budapest - II. kerület
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid24mg/l
Vas12µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység127mg/l CaO
Vezető képesség461µS/cm
pH7,5 
Budapest - III. kerület
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid20mg/l
Vas9µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát7mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység129mg/l CaO
Vezető képesség461µS/cm
pH7,6 
Budapest - IV. kerület
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid25mg/l
Vas12µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység136mg/l CaO
Vezető képesség443µS/cm
pH7,6 
Budapest - V. kerület
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid22mg/l
Vas11µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység138mg/l CaO
Vezető képesség449µS/cm
pH7,5 
Budapest - VI. kerület
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid21mg/l
Vas12µg/l
Mangán3µg/l
Nitrát7mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység122mg/l CaO
Vezető képesség448µS/cm
pH7,5 
Budapest - VII. kerület
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid21mg/l
Vas6µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység129mg/l CaO
Vezető képesség457µS/cm
pH7,5 
Budapest - VIII. kerület
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid21mg/l
Vas8µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység126mg/l CaO
Vezető képesség442µS/cm
pH7,6 
Budapest - IX. kerület
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid18mg/l
Vas7µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát6mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység119mg/l CaO
Vezető képesség456µS/cm
pH7,5 
Budapest - X. kerület
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid20mg/l
Vas11µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát7mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység123mg/l CaO
Vezető képesség444µS/cm
pH7,6 
Budapest - XI. kerület
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid23mg/l
Vas12µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység131mg/l CaO
Vezető képesség486µS/cm
pH7,5 
Budapest - XII. kerület
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid24mg/l
Vas12µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység124mg/l CaO
Vezető képesség465µS/cm
pH7,5 
Budapest - XIII. kerület
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid22mg/l
Vas16µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység130mg/l CaO
Vezető képesség470µS/cm
pH7,5 
Budapest - XIV. kerület
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid22mg/l
Vas10µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység132mg/l CaO
Vezető képesség456µS/cm
pH7,6 
Budapest - XV. kerület
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid22mg/l
Vas43µg/l
Mangán3µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység128mg/l CaO
Vezető képesség450µS/cm
pH7,6 
Budapest - XVI. kerület
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid22mg/l
Vas11µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység132mg/l CaO
Vezető képesség445µS/cm
pH7,5 
Budapest - XVII. kerület
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid21mg/l
Vas20µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység130mg/l CaO
Vezető képesség466µS/cm
pH7,5 
Budapest - XVIII. kerület
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid27mg/l
Vas10µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát10mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység154mg/l CaO
Vezető képesség540µS/cm
pH7,5 
Budapest - XIX. kerület
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid25mg/l
Vas13µg/l
Mangán3µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység147mg/l CaO
Vezető képesség509µS/cm
pH7,5 
Budapest - XX. kerület
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid28mg/l
Vas17µg/l
Mangán5µg/l
Nitrát10mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység163mg/l CaO
Vezető képesség562µS/cm
pH7,5 
Budapest - XXI. kerület
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid30mg/l
Vas28µg/l
Mangán5µg/l
Nitrát11mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység171mg/l CaO
Vezető képesség580µS/cm
pH7,4 
Budapest - XXII. kerület
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid29mg/l
Vas15µg/l
Mangán3µg/l
Nitrát12mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység175mg/l CaO
Vezető képesség602µS/cm
pH7,5 
Budapest - XXIII. kerület
Szabad aktív klór0,22mg/l
Klorid29mg/l
Vas13µg/l
Mangán4µg/l
Nitrát12mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység171mg/l CaO
Vezető képesség599µS/cm
pH7,4 
Budaörs
Szabad aktív klór0,21mg/l
Klorid21mg/l
Vas9µg/l
Mangán3µg/l
Nitrát7mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység127mg/l CaO
Vezető képesség462µS/cm
pH7,5 
Pócsmegyer
Szabad aktív klór0,21mg/l
Klorid23mg/l
Vas<5µg/l
Mangán4µg/l
Nitrát12mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység141mg/l CaO
Vezető képesség504µS/cm
pH7,5 
Halásztelek
Szabad aktív klór0,22mg/l
Klorid43mg/l
Vas<5µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát21mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység220mg/l CaO
Vezető képesség596µS/cm
pH7,4 
Szigetszentmiklós
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid31mg/l
Vas11µg/l
Mangán3µg/l
Nitrát12mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység180mg/l CaO
Vezető képesség620µS/cm
pH7,4 
Budakeszi
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid23mg/l
Vas9µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység129mg/l CaO
Vezető képesség459µS/cm
pH7,5 
Kisoroszi
Szabad aktív klór0,23mg/l
Klorid19mg/l
Vas<5µg/l
Mangán<1µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység122mg/l CaO
Vezető képesség431µS/cm
pH7,6 
Szigetmonostor
Szabad aktív klór0,25mg/l
Klorid28mg/l
Vas8µg/l
Mangán3µg/l
Nitrát14mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység149mg/l CaO
Vezető képesség482µS/cm
pH7,6 
Tököl
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid39mg/l
Vas36µg/l
Mangán4µg/l
Nitrát21mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység216mg/l CaO
Vezető képesség631µS/cm
pH7,5 
Biatorbágy
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid27mg/l
Vas25µg/l
Mangán6µg/l
Nitrát11mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység187mg/l CaO
Vezető képesség620µS/cm
pH7,4 
Dunabogdány
Szabad aktív klór0,23mg/l
Klorid28mg/l
Vas<5µg/l
Mangán<1µg/l
Nitrát11mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység168mg/l CaO
Vezető képesség698µS/cm
pH7,3 
Százhalombatta
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid30mg/l
Vas23µg/l
Mangán6µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység161mg/l CaO
Vezető képesség610µS/cm
pH7,5 
vizminőség lapozás jobbra
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
munkatérkép

Interaktív térkép szolgáltatásunk segítségével aktuálisan tájékozódhat arról, hogy a Fővárosi Vízművek szolgáltatási területén éppen hol folynak vízcső felújítási, karbantartási vagy hibaelhárítási munkák. Az egyes címkék a munkálatok jellegét, várható befejezési idejét és a forgalmi rend változásait is jelzik, segítve az autóval közlekedőket útvonaluk megtervezésében. A munkatérkép megjelenítéséhez legalább Internet Explorer 9-es vagy annál magasabb verziószámú alkalmazás letöltése javasolt. Kérjük, frissítsen az Ön operációs rendszeréhez támogatott legújabb verzióra.

utcakereső
hívja online a vízvonalat

Ez a honlap sütiket használ. A sütik elfogadásával kényelmesebbé teheti a böngészést. A honlap további használatával hozzájárulását adja a sütik használatához. További információ: Adatvédelmi nyilatkozat

Elfogadom