Lajtoskocsi igénylése

Társaságunk az alábbi esetekben ajánlja lajtoskocsi szolgáltatását a Fővárosi Vízművek Zrt. szolgáltatási területén:

 • építkezések,
 • rendezvények,
 • közművel el nem látott területek,
 • belső hálózati javítások miatti elzárások esetén.

A szolgáltatás megrendeléséről, illetve annak – az ügyfél igényektől függő – díjazásáról a 06 1 465 2400 telefonszámon, vagy a kereskedelem@vizmuvek.hu e-mail címen érdeklődhet. 

Vízhordási engedély

Abban az esetben, ha a vízhasználat nem oldható meg ivóvízbekötésen keresztül, illetve ha a szolgáltatott vízmennyiség a munka jellegéből adódóan nem elegendő annak elvégzéséhez, a Fővárosi Vízművek Zrt. engedélyt adhat ki tűzcsapról való vízvételezéshez közműhálózat (víz, csatorna stb.), út és műtárgy építéséhez, ingatlanon belüli épületek bontásához, épületek kivitelezéséhez, illetve egyéb tevékenységekhez (pl. közterületen megtartott rendezvényekhez). 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a tűzcsapról történő vízvételezés kizárólag az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség hozzájárulásával végezhető, mely engedély beszerzése felhasználó feladata.

Kérelem kizárólag írásban, a Vízhordási engedély igénybejelentő című formanyomtatványon igényelhető.

Társaságunk a vízhordási engedély kiadását szolgáltatási díj ellenében végzi. A vízhordási engedély díjairól a lap alján vagy a Szolgáltatások díjszabása oldalunkon elhelyezezett információkból tájékozódhat.

Vízhordási engedély kiadásának feltétele:

Kitöltött vízhordási engedély igénybejelentő nyomtatvány. A nyomtatványnak feltétlenül tartalmaznia kell a következőket:

 • Felhasználási hely illetve helyek adatait tételesen megjelölve. Amennyiben a vízhordási igény több felhasználási helyre, vagy társaságunk szolgáltatási területének egészére vonatkozik, úgy tételesen meg kell jelölni azon tűzcsapokat, amelyről a vízvételezést tervezik.
 • Az igénylő illetve a felhasználó adatait (név, telefonszám, lakcím, nem lakossági felhasználók esetében cégjegyzékszám, adószám stb.).
 • A vízvételezés célját és az igénylésre vonatkozó adatokat (összes napi vízigény, a vízvételezés időszaka, összes szükséges vízmennyiség stb.).

Az igénylés megtételéhez – nem lakossági felhasználók részéről – aláírási címpéldány és cégkivonat vagy egyéni vállalkozás igazolására szolgáló irat szükséges. Amennyiben az igénylő illetve felhasználó és az ügyintézőjének személye nem azonos, abban az esetben a vízhordási engedély igénybejelentő nyomtatvány és a 30 napot meghaladó időtartamú vízvételezésre kötött szerződés aláírásához a képviseleti jog igazolása vagy meghatalmazás szükséges (a Polgári Törvénykönyvben és a Polgári perrendtartásról szóló törvényben foglaltak szerint).

Vízhordási engedély kiadására vonatkozó kérelmet minden esetben a vízvételezés megkezdését megelőzően legalább 15 nappal korábban kell benyújtani.

Úttestben elhelyezett talaji tűzcsapról történő vízvételezés esetében közterület-foglalási engedély és forgalomtechnikai terv, amely beszerzése a felhasználó feladata.

Vízhordási engedély kiadásának menete:

A vízhordási engedély kiadása előtt Társaságunk megvizsgálja, hogy a kérelemben szereplő tűzcsap alkalmas-e a vízvételezésre. Vízhordási engedély átalánydíj számításával adható ki. Társaságunk egyedi elbírálás alapján tűzcsapra szerelhető vízmérőt adhat abban az esetben, ha műszaki becsléssel nem határozható meg a várhatóan felhasználásra kerülő vízmennyiség. Szolgáltató a tűzcsapra szerelhető vízmérőt óvadék ellenében adja át a kérelmezőnek az ügyintézői díj befizetését és a vízhordási szerződés aláírását követően. Társaságunk tűzcsapról történő vízvételezésre vonatkozó szabályokat, jogokat és kötelezettségeket külön szerződésben vagy engedélyben rögzíti. A szerződés, illetve engedély határozott időtartamra szól.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a vízvételezés kizárólag abban az esetben kezdhető meg, ha a felhasználó valamennyi felmerülő költséget előre megfizetett, a vízvételezésre vonatkozó szerződés a felek által aláírásra került és a vízvételezést a szolgáltató írásban engedélyezte.

A Szolgáltató a vízhordási engedély kiadását megtagadhatja a következő esetekben:

 • Korábbi szabálytalan vízvételezés esetében.
 • Amennyiben a korábbi vízhordási engedélyek kiadása során a vízigény és a ténylegesen felhasznált vízmennyiség között nagymértékű eltérés volt tapasztalható.
 • A kérelemben megjelölt felhasználási hely rendelkezik vízbekötéssel, amelyről az igénybejelentésben megjelölt vízigény biztosítható, vagy nincs az igény kielégítésére alkalmas tűzcsap.
 • Ha az igénybejelentő szerződéses folyószámláján lejárt határidejű vagy vitatott számlatartozást tart nyílván Társaságunk vagy megbízottja.
 • Ha a kérelmező csak új bekötés létesítésével vagy egyéb, a jogszabályban megengedett módon használhat fel ivóvizet.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy vízhordási engedély legfeljebb az adott év december 31-ig adható ki. Ezen időpontig a kivételes esetekben engedélyezett mérős vízhordási engedélynél a mérőt minden esetben vissza kell szolgáltatni.

Vízhordási engedély legkorábban a kitöltött és aláírt Vízhordási Engedély Igénybejelentő formanyomtatvány beadását és rögzítését követő 5. munkanaptól adható ki.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a tűzcsapra szerelhető vízmérő késedelmes visszaszolgáltatása esetén a Szolgáltató az üzletszabályzatban meghatározott kötbért érvényesít a felhasználóval szemben. Társaságunk az óvadék összegéből követelését közvetlenül elégíti ki.

A tűzcsapról történő engedély nélküli, vagy megadott engedély esetében nem a vonatkozó szerződésben vagy engedélyben foglaltak szerinti vízvételezés szabálytalan közműhasználatnak minősül, mely alapján a Szolgáltató az üzletszabályzatban meghatározott kötbér érvényesítésére jogosult a szabálytalan közműhasználóval szemben.

Vízdíj elszámolása

Befizetés központi ügyfélszolgálatunk pénztárában történhet készpénzzel vagy bankkártyával kiegyenlítve, illetve 100.000 Ft feletti összegnél átutalással társaságunk számlaszámára. A vízhordási engedélyek díjainak mértékét a mindenkor aktuális Szolgáltatások díjszabása tartalmazza, mely weboldalunkon (www.vizmuvek.hu) megtekinthető.

Díjak, költségek

A vízhordási engedély ügyintézői díja: 22 115 Ft
Tűzcsap használati díj: 25 Ft/m3

Szolgáltató a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja a Felhasználó súlyos szerződésszegése esetén. Ilyen súlyos szerződésszegésnek minősül, ha

 • a Felhasználó nem, vagy nem kizárólagosan az általa megjelölt közterületi tűzcsapról vételezi a vizet,
 • a Felhasználó nem a megadott forgalmi rendszámmal rendelkező gépjárművekkel és munkagépekkel vételezi a vizet,
 • Szolgáltató a vízmérő és a vízvételezés ellenőrzése során azt tapasztalja, hogy a Felhasználó vízmérő nélkül fogyaszt, vagy a vízmérőt nem közvetlenül a tűzcsapra helyezi el,
 • a Felhasználó a szerződés lejáratát követően vételezi a vizet.

Súlyos szerződésszegés esetén a Felhasználó kötelezi magát Szolgáltató részére történő 50 000 Ft értékű kötbér megfizetésére, a kötbér megfizetésére okot adó körülmény(ek) bekövetkezését követő 8 napon belül.

A vízvételezést a Fővárosi Vízművek Zrt. munkatársain kívül a Fővárosi Közterület-Fenntartó Zrt. és/vagy az illetékes rendőrkapitányság munkatársai is ellenőrizhetik, ezért az engedély másolatának a helyszínen rendelkezésre kell állnia.

online ügyfélszolgalat
online ügyfélszolgalat hangulatképe

Online ügyfélszolgálatunkat a hét minden napján elérheti.

víminőség
vizminőség lapozás balra
Budapest - I. kerület
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid25mg/l
Vas8µg/l
Mangán<1µg/l
Nitrát10mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység133mg/l CaO
Vezető képesség461µS/cm
pH7,6 
Budapest - II. kerület
Szabad aktív klór0,17mg/l
Klorid25mg/l
Vas8µg/l
Mangán<1µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység133mg/l CaO
Vezető képesség470µS/cm
pH7,5 
Budapest - III. kerület
Szabad aktív klór0,16mg/l
Klorid21mg/l
Vas8µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység129mg/l CaO
Vezető képesség454µS/cm
pH7,6 
Budapest - IV. kerület
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid21mg/l
Vas11µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység131mg/l CaO
Vezető képesség455µS/cm
pH7,5 
Budapest - V. kerület
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid22mg/l
Vas23µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység135mg/l CaO
Vezető képesség469µS/cm
pH7,5 
Budapest - VI. kerület
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid20mg/l
Vas36µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység130mg/l CaO
Vezető képesség459µS/cm
pH7,5 
Budapest - VII. kerület
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid21mg/l
Vas8µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység131mg/l CaO
Vezető képesség460µS/cm
pH7,5 
Budapest - VIII. kerület
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid22mg/l
Vas14µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység133mg/l CaO
Vezető képesség460µS/cm
pH7,6 
Budapest - IX. kerület
Szabad aktív klór0,17mg/l
Klorid23mg/l
Vas13µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát10mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység139mg/l CaO
Vezető képesség466µS/cm
pH7,5 
Budapest - X. kerület
Szabad aktív klór0,24mg/l
Klorid22mg/l
Vas15µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység132mg/l CaO
Vezető képesség458µS/cm
pH7,5 
Budapest - XI. kerület
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid23mg/l
Vas8µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység141mg/l CaO
Vezető képesség493µS/cm
pH7,4 
Budapest - XII. kerület
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid24mg/l
Vas11µg/l
Mangán<1µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység135mg/l CaO
Vezető képesség465µS/cm
pH7,5 
Budapest - XIII. kerület
Szabad aktív klór0,18mg/l
Klorid22mg/l
Vas20µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység132mg/l CaO
Vezető képesség459µS/cm
pH7,5 
Budapest - XIV. kerület
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid22mg/l
Vas34µg/l
Mangán3µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység133mg/l CaO
Vezető képesség458µS/cm
pH7,6 
Budapest - XV. kerület
Szabad aktív klór0,17mg/l
Klorid23mg/l
Vas34µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység132mg/l CaO
Vezető képesség455µS/cm
pH7,6 
Budapest - XVI. kerület
Szabad aktív klór0,23mg/l
Klorid22mg/l
Vas6µg/l
Mangán<1µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység129mg/l CaO
Vezető képesség458µS/cm
pH7,6 
Budapest - XVII. kerület
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid22mg/l
Vas9µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát10mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység134mg/l CaO
Vezető képesség473µS/cm
pH7,5 
Budapest - XVIII. kerület
Szabad aktív klór0,24mg/l
Klorid26mg/l
Vas15µg/l
Mangán3µg/l
Nitrát10mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység161mg/l CaO
Vezető képesség557µS/cm
pH7,5 
Budapest - XIX. kerület
Szabad aktív klór0,15mg/l
Klorid27mg/l
Vas12µg/l
Mangán5µg/l
Nitrát11mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység163mg/l CaO
Vezető képesség549µS/cm
pH7,4 
Budapest - XX. kerület
Szabad aktív klór0,16mg/l
Klorid27mg/l
Vas17µg/l
Mangán6µg/l
Nitrát11mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység168mg/l CaO
Vezető képesség579µS/cm
pH7,5 
Budapest - XXI. kerület
Szabad aktív klór0,14mg/l
Klorid28mg/l
Vas30µg/l
Mangán6µg/l
Nitrát13mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység176mg/l CaO
Vezető képesség580µS/cm
pH7,4 
Budapest - XXII. kerület
Szabad aktív klór0,16mg/l
Klorid28mg/l
Vas10µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát11mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység163mg/l CaO
Vezető képesség554µS/cm
pH7,4 
Budapest - XXIII. kerület
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid28mg/l
Vas17µg/l
Mangán4µg/l
Nitrát11mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység171mg/l CaO
Vezető képesség581µS/cm
pH7,4 
Budaörs
Szabad aktív klór0,21mg/l
Klorid24mg/l
Vas<5µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység139mg/l CaO
Vezető képesség473µS/cm
pH7,5 
Pócsmegyer
Szabad aktív klór0,18mg/l
Klorid22mg/l
Vas<5µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát16mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység157mg/l CaO
Vezető képesség503µS/cm
pH7,6 
Halásztelek
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid27mg/l
Vas<5µg/l
Mangán3µg/l
Nitrát13mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység181mg/l CaO
Vezető képesség589µS/cm
pH7,4 
Szigetszentmiklós
Szabad aktív klór0,16mg/l
Klorid28mg/l
Vas15µg/l
Mangán5µg/l
Nitrát12mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység163mg/l CaO
Vezető képesség568µS/cm
pH7,4 
Budakeszi
Szabad aktív klór0,18mg/l
Klorid24mg/l
Vas14µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység136mg/l CaO
Vezető képesség451µS/cm
pH7,5 
Kisoroszi
Szabad aktív klór0,13mg/l
Klorid25mg/l
Vas7µg/l
Mangán<1µg/l
Nitrát15mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység141mg/l CaO
Vezető képesség466µS/cm
pH7,6 
Szigetmonostor
Szabad aktív klór<0,1mg/l
Klorid23mg/l
Vas15µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát13mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység133mg/l CaO
Vezető képesség449µS/cm
pH7,5 
Tököl
Szabad aktív klór0,16mg/l
Klorid22mg/l
Vas19µg/l
Mangán4µg/l
Nitrát6mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység150mg/l CaO
Vezető képesség504µS/cm
pH7,4 
Biatorbágy
Szabad aktív klór<0,1mg/l
Klorid23mg/l
Vas36µg/l
Mangán8µg/l
Nitrát5mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység164mg/l CaO
Vezető képesség545µS/cm
pH7,5 
Százhalombatta
Szabad aktív klór<0,1mg/l
Klorid28mg/l
Vas7µg/l
Mangán4µg/l
Nitrát7mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység152mg/l CaO
Vezető képesség563µS/cm
pH7,6 
vizminőség lapozás jobbra
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
munkatérkép

Interaktív térkép szolgáltatásunk segítségével aktuálisan tájékozódhat arról, hogy a Fővárosi Vízművek szolgáltatási területén éppen hol folynak vízcső felújítási, karbantartási vagy hibaelhárítási munkák. Az egyes címkék a munkálatok jellegét, várható befejezési idejét és a forgalmi rend változásait is jelzik, segítve az autóval közlekedőket útvonaluk megtervezésében. A munkatérkép megjelenítéséhez legalább Internet Explorer 9-es vagy annál magasabb verziószámú alkalmazás letöltése javasolt. Kérjük, frissítsen az Ön operációs rendszeréhez támogatott legújabb verzióra.

utcakereső
hívja online a vízvonalat

Ez a honlap sütiket használ. A sütik elfogadásával kényelmesebbé teheti a böngészést. A honlap további használatával hozzájárulását adja a sütik használatához. További információ: Adatvédelmi nyilatkozat

Elfogadom