Új szennyvízbekötés létesítése

A közműves szennyvízelvezetést a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, illetve az annak végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet, valamint a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet és a szennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szabályozza.

Tájékoztatónk – melyet a fenti jogszabályok, valamint a vonatkozó szabványokban és műszaki irányelvekben foglaltak figyelembe vételével készítettük – segítséget nyújt Önnek a szennyvízbekötés gördülékenyebb ügyintézéséhez.

 

Szennyvízbekötés létesítésének általános tudnivalói >>

 

A szennyvízbekötés létesítésének további tudnivalói >>

 

Új szennyvízbekötés létesítésének folyamata >>

1. Igénybejelentés >>

2. Adatfeldolgozás, hiányzó dokumentumok ellenőrzése >>

3. Közműegyeztetés és forgalomtechnikai terv elkészítése >>

4. Tervjóváhagyás >>

5. Szolgáltatói hozzájárulás kiadása >>

6. Új szennyvíz-bekötővezeték létesítése >>

 

Szennyvízbekötés létesítésének általános tudnivalói

Igénylés

Víziközmű-törzshálózat mentén fekvő ingatlanoknak a víziközmű-hálózatba történő bekötését az ingatlan tulajdonosa vagy egyéb jogcímen használója az ingatlan tulajdonosának írásbeli hozzájárulásának birtokában kezdeményezheti a Fővárosi Vízművek Zrt.-nél, amely a szennyvízbekötés lehetőségeiről részletes tájékoztatást ad.

A szennyvízbekötés feltétele, hogy a víziközmű-törzshálózat víziközmű bekötővezeték kiépítésével műszakilag elérhető legyen, illetve annak kapacitása elegendő legyen az igényelt szolgáltatás biztosítására. A szennyvíz-bekötővezeték kiépítése a szennyvíz-törzshálózat létesítésével egyidejűleg is megtörténhet.

A víziközmű-törzshálózat mentén fekvő ingatlanok bekötését külön-külön bekötővezetékekkel kell megvalósítani. Egy ingatlan ellátására több szennyvíz-bekötővezeték csak műszakilag indokolt okból, a szolgáltató hozzájárulásával létesíthető.

Munkavégzés

A kiásott, nyílt és biztonságos munkavégzésre alkalmas munkaárokba a szennyvíz-bekötővezeték létesítését, annak a már üzemeltetett törzshálózatra való bekötését a víziközmű-szolgáltató vagy az általa megbízott, építési kivitelezési jogosultsággal rendelkező vállalkozó köteles megrendelő költségére elvégezni.

Üzemelő kényszeráramoltatású szennyvíz-törzshálózatba a szennyvíz-bekötővezeték csatlakoztatását kizárólag a Fővárosi Vízművek Zrt. végezheti, illetve végeztetheti.

Szerződéses szolgalom

Amennyiben az ingatlan előtt szennyvíz-törzshálózati vezeték nem üzemel, de üzemel víziközmű-törzshálózat a szomszédos ingatlan mentén, úgy a bekötés a szomszédos ingatlan tulajdonosának hozzájárulásával – az ingatlantulajdonosok megállapodása alapján (szerződéses szolgalom) – a szomszédos ingatlan igénybevételével is elvégezhető. A szolgalmi jog alapítására vonatkozó szerződésnek tartalmaznia kell a víziközmű elhelyezésével, az ingatlan használatával kapcsolatos kölcsönös jogokat és kötelezettségeket. A szolgalom alapítására vonatkozó szerződést és a szolgalomalapítás iránti ingatlan-nyilvántartási kérelemnek a területileg illetékes ingatlanügyi hivatal (földhivatal) által érkeztetett szolgalom-alapítás iránti ingatlan-nyilvántartási kérelem másolatát is csatolni kell a szolgáltatói hozzájárulás iránti kérelemhez.

Megállapodás hiányában, ha a szomszédos ingatlant érintő bekötővezeték megvalósítása és üzemeltetése az ingatlan rendeltetésszerű használatát nem zárja ki, vagy lényegesen nem akadályozza, a járási hivatal a szomszédos ingatlanra az uralkodó telek tulajdonosa kérelmére, szennyvízelvezetési szolgalmat alapíthat.

A tűrési kötelezettséget azonban meg kell szüntetni, ha a szolgalmi jog alapján ellátott telek mentén a víziközmű-törzshálózat megépült, és az abba való bekötés – a meglévő állapothoz képest – nem okoz aránytalan hátrányt.

Közös bekötés

Ha csak közös bekötéssel oldható meg a vízközmű-szolgáltatás, az igénybejelentő és a vízközmű-szolgáltató előzetesen megkötött szerződése szerint több szomszédos felhasználási hely ellátására közös bekötővezeték és csatlakozó hálózat építhető.
Közös bekötés esetén a felhasználási helyek tulajdonosai a vízközmű közös használatából eredő jogok és kötelezettségek egymás közötti gyakorlását külön szerződésben rögzítik. Az igénybejelentés részét képező szerződésben meg kell nevezni a víziközmű-szolgáltatás díjának – az esetleges vízközmű-fejlesztési hozzájárulás – megfizetésére kötelezett felhasználót.

 

A szennyvízbekötés létesítésének további tudnivalói

Szennyvízbekötést kizárólag üzembe helyezett és jogerős vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező szennyvíz-törzshálózatról az alábbi feltételek mellett lehet létesíteni:

 • A szennyvíz-bekötővezeték megépítéséhez, átalakításához és megszüntetéséhez a kivitelezés közműegyeztetett terve (bekötési terv) alapján a Fővárosi Vízművek Zrt. írásbeli hozzájárulása szükséges.
 • Az ingatlan részére korábbi, közműberuházás során megépített szennyvíz-bekötővezetékre való csatlakozáshoz, továbbá a hálózat továbbvezetéséhez, átalakításához (bekötési terv alapján) a Fővárosi Vízművek Zrt. írásbeli hozzájárulása szükséges.
 • A bekötés költségei – kötelezés kivételével – a bekötés megrendelőjét terhelik, amelyet – a Fővárosi Vízművek Zrt. szolgáltatói hozzájárulásában foglaltak alapján – köteles megelőlegezni. Kötelezés esetén a bekötés költségei az ingatlan tulajdonosát terhelik.

Nem helyezhető üzembe az a szennyvízbekötés, ahol az ingatlanon belüli csatornahálózatra csapadékvíz-rávezetés van, valamint ahol a szennyvíztárolótól nem teljesen elkülönülő házi- illetve csatlakozó szennyvízhálózat épült.

A szennyvízbekötés létesítésére vonatkozó igényt a Fővárosi Vízművek Zrt.-nek írásban kell bejelenteni, a Szolgáltatás-megrendelő nyomtatvány kitöltésével, valamint két példány bekötési terv benyújtásával. Bekötési tervet igénybejelentő tervjóváhagyása formanyomtatvánnyal kell beterjeszteni jóváhagyásra.

Nem lakossági felhasználók, valamint 3 lakásnál nagyobb lakóépületek vagy létesítmények esetében két példány épületgépészeti terv benyújtása is szükséges. Az épületgépészeti tervek benyújtása szintén az igénybejelentés tervjóváhagyása formanyomtatvánnyal történik.

A nyomtatványok a Fővárosi Vízművek Zrt. ügyfélszolgálati irodáiban igényelhetők, vagy letölthető a Fővárosi Vízművek Zrt. honlapjáról. A Fővárosi Vízművek Zrt. a feltételeknek megfelelő igénybejelentés benyújtását követő 15 napon belül tájékoztatja a bejelentőt, milyen további feladatokat és fizetési kötelezettségeket kell teljesíteni, ennek keretében többek között nem lakossági felhasználók esetében, megállapítja a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás összegét.

Ha az adott felhasználási helyen lejárt határidejű vagy vitatott számlatartozást tart nyilván a Fővárosi Vízművek Zrt., az igénybejelentést elutasítja.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy gravitációs rendszerű törzshálózat esetében társaságunk csak az ingatlan előtt húzódó szennyvíz-törzshálózat fedlapszintje feletti szifonszinttel rendelkező lefolyókba jutó szennyvíz károkozás nélküli elvezetését biztosítja. Fedlap szint alatti szifonszinttel rendelkező lefolyók esetén az ingatlan elöntés elleni védelmét – visszaáramlás elleni műszaki védelem beépítésével – a felhasználó, illetve a tulajdonos biztosítja.

Továbbá a szennyvíz-törzshálózatba csak a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló kormányrendelet vagy hatóság határozatában meghatározott minőségű szennyvíz, illetve szennyező anyag vezethető be.

Elválasztott rendszerű szennyvíz-elvezetőműbe csapadékvizet, egyesített rendszerű szennyvíz-elvezetőműbe a víznyelőn keresztül szennyvizet, továbbá elválasztott rendszer esetén csapadékvíz-elvezetőműbe szennyvizet juttatni tilos.

 

Új szennyvízbekötés létesítésének folyamata

1. Igénybejelentés

A szennyvízbekötés megvalósítására irányuló kérelem személyesen az ügyfélszolgálati irodáinkban, illetve írásban a Vízvonal e-mail címére (vizvonal@vizmuvek.hu), vagy postacímünkre küldött levélben kezdeményezhető.

Szennyvízbekötés igényléséhez szükséges dokumentumok:

 • kitöltött Szolgáltatás-megrendelő nyomtatvány, mely tartalmazza az illetékes Önkormányzat nyilatkozatát arról, hogy a bekötni kívánt ingatlan előtti közterületen van-e burkolatbontási tilalom illetve a burkolatbontáshoz milyen feltételekkel járul hozzá. A hivatkozott Szolgáltatás-megrendelő nyomtatványon nyilatkozni kell arról is, hogy a megrendelő a megvalósításhoz szükséges közműegyezetés és forgalomtechnikai terv elkészítését megrendeli-e a Fővárosi Vízművek Zrt.-től;
 • elvi nyilatkozat (ha Ön rendelkezik két évnél nem régebb elvi nyilatkozattal, kérjük, mellékelje kérelméhez);
 • 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap (TAKARNET másolat megfelel);
 • 60 napnál nem régebbi földhivatali térképmásolat (TAKARNET másolat megfelel);
 • szennyvíz-törzshálózatba történő bekötési terv 2 példányban, amelyet az Igénybejelentő terv jóváhagyásához megnevezésű formanyomtatványon szükséges benyújtani;
 • 3 lakásnál nagyobb lakóépület vagy létesítmény, vagy nem lakossági felhasználók esetén az épületgépészeti tervek két példányban, amelyet az Igénybejelentő terv jóváhagyásához megnevezésű formanyomtatványon szükséges benyújtani;
 • nem lakossági felhasználók esetében cégkivonat, aláírási címpéldány;
 • amennyiben Ön nem, vagy csak részben tulajdonosa az ingatlannak – illetve több tulajdonos esetén – az ingatlantulajdonosok hozzájárulása szükséges az új szennyvízbekötés létesítéséhez;
 • amennyiben szükséges, földhivatali érkeztető bélyegzővel ellátott szolgalmi jogi megállapodás;
 • amennyiben szükséges, a szolgáltató és az ingatlantulajdonos(ok) között létrejött szerződés a több ingatlan ellátását szolgáló bekötővezeték és belső csatlakozó-hálózat vonatkozásában.

Ha a Szolgáltató szükségesnek tartja, további dokumentumok benyújtását kérheti.

2. Adatfeldolgozás, hiányzó dokumentumok ellenőrzése

Társaságunk a beadott és rendelkezésre álló dokumentumokat illetve adatokat formailag, valamint tartalmilag ellenőrzi. Az esetleges hiányosságokról a benyújtás időpontjában személyesen, későbbiekben rögzített telefonhívásban, illetve levélben vagy a Vízvonal (vizvonal@vizmuvek.hu) e-mailcímről tájékoztatja az igénylőt.

3. Közműegyeztetés és forgalomtechnikai terv elkészítése

A szennyvízbekötéssel járó munka közutat, közterületet is érinthet, illetve a nyomvonal egyéb közműveket keresztezhet, ezért a munka megkezdése előtt a területileg illetékes Önkormányzattól és/vagy a terület egyéb tulajdonosától, illetve kezelőjétől tulajdonosi hozzájárulást és közterület-bontási engedélyt vagy más néven munkakezdési engedélyt kell kérni. A bontási engedély kiadásának előfeltétele a közműegyeztetés és a forgalomtechnikai terv benyújtása, melynek elkészítésével a Fővárosi Vízművek Zrt. is megbízhatja a Szolgáltatás megrendelő nyomtatvány V. pontjának kitöltésével. A szükséges dokumentumok elkészítésének költségei:

 • közműegyeztetés 37 536 Ft*,
 • forgalomtechnikai terv 36 516 Ft*.

Amennyiben a fenti dokumentumok elkészítését a Megrendelő végzi el, kérjük, hogy azok (közműegyeztetés, forgalomtechnikai terv, közútkezelői hozzájárulás, tulajdonosi hozzájárulás, útüzemeltetői hozzájárulás) eredeti példányait szíveskedjék társaságunkhoz eljuttatni.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a közműegyeztetés és a forgalomtechnikai terv érvényességi ideje eltérő lehet (6 hónapig vagy 1 évig érvényes).

Amennyiben a felhasználó a Fővárosi Vízművek Zrt.-t bízza meg a forgalomtechnikai terv és a közműegyeztetés elkészítésével a Szolgáltatási megrendelő nyomtatványon tett nyilatkozatával, és a bekötés megvalósításának feltételei a Szolgáltatói hozzájárulás keltétől számított 6 hónapon belül a Megrendelő bármely okból történő elállása folytán, vagy a Megrendelő érdekkörében felmerülő bármely okból nem valósulnak meg, akkor a Szolgáltató a forgalomtechnikai terv és a közműegyeztetés költségét jogosult érvényesíteni, melyet a Megrendelő köteles 30 napon belül megfizetni.

* 2016. január 1-jétől érvényes bruttó ár

Tájékoztatjuk, hogy víz- és szennyvízbekötés egy idejű létesítése esetén a közműegyeztetés és forgalomtechnikai terv együttes tartalommal is elkészíthető és benyújtható.

4. Tervjóváhagyás

A szennyvízbekötés igénybejelentésének benyújtásával egy időben két példányban szennyvíz-törzshálózatba történő bekötési tervet is mellékelni szükséges az Igénybejelentő terv jóváhagyásához megnevezésű formanyomtatványon. Amennyiben rendelkezik érvényes (két évnél nem régebbi) elvi nyilatkozattal azt mellékelni szükséges.

Az 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 5. mellékletének B pontja részletezi a szennyvíz-törzshálózatba való bekötés hozzájáruláshoz szükséges terv tartalmát a következők szerint:

1. Műszaki leírás, amely tartalmazza:

 • a kérelmező (tulajdonos) nevét, postai címét;
 • az ingatlan 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatát és ingatlan-nyilvántartási térképmásolatát (TAKARNET rendszerből származó másolat megfelel);
 • az elvezetendő szennyvíz napi átlagos és csúcsidei mennyiségét (m3/nap), minőségét;
 • előtisztításra, valamint az előtisztítás utáni szennyvízminőségre vonatkozó adatokat;
 • a szennyvízhálózathoz tartozó berendezések (átemelő, szennyvíz-előtisztító berendezés stb.) rövid leírását, műszaki jellemzőit.

2. Helyszínrajz (1:200, 1:500 léptékben) feltüntetve:

 • az érintett ingatlan és annak helyrajzi számát, illetve házszámát;
 • a szennyvízhálózatok nyomvonalát, átmérőjét, anyagát, lejtést, jellemző pontjainak abszolút magassági adatait;
 • a szennyvízhálózathoz tartozó berendezések (aknák, szennyvíz-előtisztító berendezés, szennyvíz-mennyiségmérő stb.) helyét;
 • szennyvízhálózattal érintett létesítményeket;
 • hossz-szelvény és felhasználó-egyenérték meghatározást.

Nem lakossági felhasználók vagy 3 lakásnál nagyobb társasházak szennyvíz-kibocsátása esetén a szennyvízhálózathoz tartozó létesítmények és berendezések építészeti és gépészeti általános tervét is be kell nyújtani 2 példányban. Továbbá tekintettel arra, hogy a nem lakossági felhasználók a víziközmű-szolgáltatóval kötött szerződésben foglaltak szerint víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezettek, ezért a vonatkozó számítást a tervdokumentáció műszaki leírásában részletezni szükséges. A lakáscélú ingatlanok esetében a vízközmű-fejlesztési hozzájárulás megállapításának módjáról honlapunkon tájékozódhat.

A szennyvízhálózati tervek véleményezése személyesen vagy postai úton a Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata 1. számú mellékletében felsorolt elérhetőségeken kérvényezhető.

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy társaságunk a tervek véleményezését díj ellenében végzi, amely összegéről honlapunkon tájékozódhat.

Amennyiben a tervjóváhagyás díját banki átutalással kívánja kiegyenlíteni, kérjük, az átutalási megbízáson hivatkozzon iktatószámunkra.

Bankszámlaszámunk: K&H 10401000-50526680-56751006

A tervjóváhagyási díj készpénzes vagy bankkártyás kiegyenlítésére házipénztárunkban is lehetőséget biztosítunk az ügyintézés gyors lebonyolításának érdekében.

Továbbá szeretnénk tájékoztatni, hogy a szennyvízbekötési tervdokumentációkat közműegyeztetéssel és forgalomtechnikai tervvel, valamint közútkezelői, tulajdonosi és útüzemeltetői hozzájárulással együtt áll módunkban befogadni jóváhagyásra. Víz- és szennyvízbeköltés egyidejű megvalósítása esetén a tervdokumentáció együttes tartalommal is benyújtható.

A tervek műszaki elbírálása, az esetlegesen sorra kerülő hiánypótlás, helyszíni kivizsgálás vagy egyéb eljárás alapján történik. Ezt követően a jóváhagyott tervdokumentáció egy példányát a tervjóváhagyási díj Fővárosi Vízművek Zrt. részére történő megfizetése után bocsátja a társaságunk az igénybejelentő rendelkezésére.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy ha a benyújtott terv a szennyvízbekötés megvalósítására nem alkalmas, a Fővárosi Vízművek Zrt. annak kiegészítését vagy új terv benyújtását kérheti.

5. Szolgáltatói hozzájárulás kiadása

A Fővárosi Vízművek Zrt. a fentiekben részletezett feltételeknek megfelelő az igénybejelentés és tervdokumentáció benyújtását követő 15 napon belül szolgáltatói hozzájárulás formájában tájékoztatja a bejelentőt, hogy milyen további feladatokat és fizetési kötelezettségeket kell annak teljesítenie a szennyvízbekötés megvalósítása érdekében. A Fővárosi Vízművek Zrt. nem lakossági felhasználók esetében a szolgáltatói hozzájárulásban megállapítja a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás összegét is. A szolgáltatói hozzájárulás kiadásával egy időben a lakossági, illetve nem lakossági közszolgáltatási szerződés, valamint nem lakossági felhasználók esetén a vízközmű-fejlesztési hozzájárulásról szóló megállapodás 2 példányát is megküldi a leendő felhasználók számára.

A szolgáltatói hozzájárulás a következőket tartalmazza:

 • a szennyvízbekötéssel érintett ingatlan pontos címét és helyrajzi számát;
 • a víziközmű-hálózat igényelt szolgáltatás teljesítésére való alkalmasságát;
 • a szennyvízbekötés létesítésének műszaki feltételeit;
 • a szennyvízbekötés megvalósításának költségét és az azt tartalmazó szennyvízbekötésre átvett pénzeszköz mértéke megnevezésű dokumentumot;
 • a közszolgáltatási szerződés 2 példányát;
 • nem lakossági felhasználók esetében a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetési kötelezettség fennállását és összegét, valamint az arról kiállított számlát;
 • nem lakossági felhasználók esetén a vízközmű-fejlesztésről szóló megállapodás 2 példányát;
 • üzem esetén a szennyvíz előzetes tisztítását szolgáló berendezés meglétét és a törzshálózatba vezetett szennyvíz minőségi paramétereit.

Amennyiben a szennyvízbekötés díját banki átutalással kívánja kiegyenlíteni, kérjük, az átutalási megbízáson hivatkozzon a Szolgáltatói hozzájárulás iktatószámára.

Bankszámlaszámunk: K&H 10401000-50526680-56751006

A szennyvízbekötés költségeinek készpénzes vagy bankkártyás kiegyenlítésére házipénztárunkban is lehetőséget biztosítunk az ügyintézés minél gyorsabb lebonyolítása érdekében.

A szolgáltatói hozzájárulás a kiállítástól számított 6 hónapig, míg a bekötés megvalósításának költségére vonatkozó ajánlat 30 napig érvényes.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a bekötés várható költségét a Fővárosi Vízművek Zrt. a leggyakrabban alkalmazott technológiával kalkulálja, amennyiben technikai okok miatt a kivitelezés ilyen módon nem valósítható meg, társaságunk fenntartja a jogot a kalkuláció módosítására és a különbözet kiszámlázására. A szennyvízbekötés kivitelezése a különbözet befizetése után kerül megvalósításra.

A Fővárosi Vízművek Zrt. az igénybejelentést elutasítja, ha:

 • törzshálózat műszakilag nem elérhető, vagy annak kapacitása nem elegendő az igényelt szolgáltatás biztosítására;
 • bekötővezeték kiépítése vagy átépítése szükséges, és annak költségeit a bejelentő nem vállalja;
 • a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett felhasználó a hozzájárulás fizetési kötelezettségének nem tesz eleget;
 • a bekötővezeték kialakításának nincsenek meg a műszaki feltételei, vagy
 • az adott felhasználási helyen lejárt határidejű vagy vitatott díjtartozás áll fenn.

6. Új szennyvíz-bekötővezeték létesítése

A kiásott, nyílt és biztonságos munkavégzésre alkalmas munkaárokba a szennyvíz-bekötővezeték létesítését, annak a már üzemeltetett törzshálózatra való bekötését a víziközmű-szolgáltató vagy az általa megbízott, építési kivitelezési jogosultsággal rendelkező vállalkozó köteles megrendelő költségére elvégezni.

Üzemelő kényszeráramoltatású szennyvíz-törzshálózatba a szennyvíz-bekötővezeték csatlakoztatását kizárólag a Fővárosi Vízművek Zrt. végezheti, illetve végeztetheti.

A felhasználónak a csatlakozó szennyvízhálózaton a szolgáltatási pont előtt a szennyvíz összetételének ellenőrzésére alkalmas aknát vagy tisztítónyílást kell kialakítania.

A megrendelőnek vagy írásos meghatalmazással rendelkező meghatalmazottjának biztosítania kell a Fővárosi Vízművek Zrt. vagy megbízottja részére az üzembe helyezéshez az ingatlanra való bejutást, illetve az ott történő akadálytalan, zavartalan munkavégzést. Az igénylő vagy meghatalmazottja aláírásával igazolja az üzembe helyezés, illetve a szennyvízbebocsátás megkezdésének tényét, időpontját, a számlázás alapjául szolgáló szennyvíz-mennyiségmérő, vagy ennek hiányában az ingatlan vízfelhasználásának mennyiségét meghatározó vízmérő induló állását, típusát és gyári számát, a felhelyezett záró elem számát és állapotát.

A szennyvízbekötés megvalósítása során ellenőrzésre kerül az ingatlanon belül megvalósított házi szennyvízhálózat is, mely kizárólag a következő szempontokra terjed ki:

 • nem helyezhető üzembe a szennyvízbekötés, ahol az ingatlanon belüli csatornahálózatra csapadékvíz rávezetés van, valamint ahol a szennyvíztárolótól nem teljesen elkülönülő házi- illetve csatlakozó szennyvízhálózat épült;
 • nem terjed ki az ellenőrzés az ingatlantulajdonos üzemeltetésében maradó belső szennyvízcsatorna-hálózatra, annak műtárgyaira és szerelvényeire (pl. visszacsapó-szelep stb.).

Az alábbi feltételek együttes teljesülését követő 90 napon belül a Fővárosi Vízművek Zrt., illetve megbízottja elkészíti a szennyvízbekötést, amennyiben:

 • a szolgáltatói hozzájárulás rendelkezésre áll;
 • a szennyvízbekötési terv, nem lakossági felhasználók és 3 lakásnál nagyobb társasházak esetében a belső gépészeti terv is jóváhagyásra került;
 • a szennyvízbekötés megvalósításának költsége társaságunkhoz beérkezett;
 • a közműegyezetés megtörtént és a forgalomtechnikai terv, valamint a fentiekben már részletezett hozzájárulások és engedélyek társaságunk számára átadásra kerültek, ha ezekről az ügyfél gondoskodik;
 • az ügyfél által aláírt közszolgáltatási szerződés a Fővárosi Vízművek Zrt. számára visszaküldésre került;
 • nem lakossági felhasználó esetén a vízközmű-fejlesztési hozzájárulás díja megfizetésre került;
 • nem lakossági felhasználó estén az ügyfél által aláírt víziközmű-fejlesztésről szóló megállapodás társaságunk számára visszaküldésre került.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a téli időszakban (november 15. – március 15. között), ha az illetékes Önkormányzat illetve útkezelő nem ad ki közterület-bontási engedélyt, a munkavégzés szünetel. Ezen időszak a 90 napos vállalási időbe nem számít bele. Amennyiben a Megrendelő az illetékes Önkormányzattól illetve útkezelőtől beszerzett érvényes közterületi bontási engedéllyel rendelkezik, és azt társaságunknak átadja, a munkát elvégezzük.

A tájékoztatót elolvastam, és a feltételeket elfogadom.

Tovább >>


A .pdf nyomtatványok megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader szükséges, melyet a linkre kattintva ingyenesen letölthet.

 1. Az Adobe Acrobat Reader linkre kattintva a megjelenő ablakban válassza a Get Acrobat Reader Free! opciót.
 2. A következő oldalon válassza ki a kívánt nyelvet, platformot, írja be nevét, e-mail címet és kattintson a Download gombra!
 3. A letöltött .exe file-ra kattintson kétszer és a program installálja magát!
online ügyfélszolgalat
online ügyfélszolgalat hangulatképe

Online ügyfélszolgálatunkat a hét minden napján elérheti.

   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
munkatérkép

Interaktív térkép szolgáltatásunk segítségével aktuálisan tájékozódhat arról, hogy a Fővárosi Vízművek szolgáltatási területén éppen hol folynak vízcső felújítási, karbantartási vagy hibaelhárítási munkák. Az egyes címkék a munkálatok jellegét, várható befejezési idejét és a forgalmi rend változásait is jelzik, segítve az autóval közlekedőket útvonaluk megtervezésében. A munkatérkép megjelenítéséhez legalább Internet Explorer 9-es vagy annál magasabb verziószámú alkalmazás letöltése javasolt. Kérjük, frissítsen az Ön operációs rendszeréhez támogatott legújabb verzióra.

utcakereső
hívja online a vízvonalat
víminőség
vizminőség lapozás balra
Budapest - I. kerület
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid25mg/l
Vas8µg/l
Mangán<1µg/l
Nitrát10mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység133mg/l CaO
Vezető képesség461µS/cm
pH7,6 
Budapest - II. kerület
Szabad aktív klór0,17mg/l
Klorid25mg/l
Vas8µg/l
Mangán<1µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység133mg/l CaO
Vezető képesség470µS/cm
pH7,5 
Budapest - III. kerület
Szabad aktív klór0,16mg/l
Klorid21mg/l
Vas8µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység129mg/l CaO
Vezető képesség454µS/cm
pH7,6 
Budapest - IV. kerület
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid21mg/l
Vas11µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység131mg/l CaO
Vezető képesség455µS/cm
pH7,5 
Budapest - V. kerület
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid22mg/l
Vas23µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység135mg/l CaO
Vezető képesség469µS/cm
pH7,5 
Budapest - VI. kerület
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid20mg/l
Vas36µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység130mg/l CaO
Vezető képesség459µS/cm
pH7,5 
Budapest - VII. kerület
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid21mg/l
Vas8µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység131mg/l CaO
Vezető képesség460µS/cm
pH7,5 
Budapest - VIII. kerület
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid22mg/l
Vas14µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység133mg/l CaO
Vezető képesség460µS/cm
pH7,6 
Budapest - IX. kerület
Szabad aktív klór0,17mg/l
Klorid23mg/l
Vas13µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát10mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység139mg/l CaO
Vezető képesség466µS/cm
pH7,5 
Budapest - X. kerület
Szabad aktív klór0,24mg/l
Klorid22mg/l
Vas15µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység132mg/l CaO
Vezető képesség458µS/cm
pH7,5 
Budapest - XI. kerület
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid23mg/l
Vas8µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység141mg/l CaO
Vezető képesség493µS/cm
pH7,4 
Budapest - XII. kerület
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid24mg/l
Vas11µg/l
Mangán<1µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység135mg/l CaO
Vezető képesség465µS/cm
pH7,5 
Budapest - XIII. kerület
Szabad aktív klór0,18mg/l
Klorid22mg/l
Vas20µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység132mg/l CaO
Vezető képesség459µS/cm
pH7,5 
Budapest - XIV. kerület
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid22mg/l
Vas34µg/l
Mangán3µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység133mg/l CaO
Vezető képesség458µS/cm
pH7,6 
Budapest - XV. kerület
Szabad aktív klór0,17mg/l
Klorid23mg/l
Vas34µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység132mg/l CaO
Vezető képesség455µS/cm
pH7,6 
Budapest - XVI. kerület
Szabad aktív klór0,23mg/l
Klorid22mg/l
Vas6µg/l
Mangán<1µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység129mg/l CaO
Vezető képesség458µS/cm
pH7,6 
Budapest - XVII. kerület
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid22mg/l
Vas9µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát10mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység134mg/l CaO
Vezető képesség473µS/cm
pH7,5 
Budapest - XVIII. kerület
Szabad aktív klór0,24mg/l
Klorid26mg/l
Vas15µg/l
Mangán3µg/l
Nitrát10mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység161mg/l CaO
Vezető képesség557µS/cm
pH7,5 
Budapest - XIX. kerület
Szabad aktív klór0,15mg/l
Klorid27mg/l
Vas12µg/l
Mangán5µg/l
Nitrát11mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység163mg/l CaO
Vezető képesség549µS/cm
pH7,4 
Budapest - XX. kerület
Szabad aktív klór0,16mg/l
Klorid27mg/l
Vas17µg/l
Mangán6µg/l
Nitrát11mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység168mg/l CaO
Vezető képesség579µS/cm
pH7,5 
Budapest - XXI. kerület
Szabad aktív klór0,14mg/l
Klorid28mg/l
Vas30µg/l
Mangán6µg/l
Nitrát13mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység176mg/l CaO
Vezető képesség580µS/cm
pH7,4 
Budapest - XXII. kerület
Szabad aktív klór0,16mg/l
Klorid28mg/l
Vas10µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát11mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység163mg/l CaO
Vezető képesség554µS/cm
pH7,4 
Budapest - XXIII. kerület
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid28mg/l
Vas17µg/l
Mangán4µg/l
Nitrát11mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység171mg/l CaO
Vezető képesség581µS/cm
pH7,4 
Budaörs
Szabad aktív klór0,21mg/l
Klorid24mg/l
Vas<5µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység139mg/l CaO
Vezető képesség473µS/cm
pH7,5 
Pócsmegyer
Szabad aktív klór0,18mg/l
Klorid22mg/l
Vas<5µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát16mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység157mg/l CaO
Vezető képesség503µS/cm
pH7,6 
Halásztelek
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid27mg/l
Vas<5µg/l
Mangán3µg/l
Nitrát13mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység181mg/l CaO
Vezető képesség589µS/cm
pH7,4 
Szigetszentmiklós
Szabad aktív klór0,16mg/l
Klorid28mg/l
Vas15µg/l
Mangán5µg/l
Nitrát12mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység163mg/l CaO
Vezető képesség568µS/cm
pH7,4 
Budakeszi
Szabad aktív klór0,18mg/l
Klorid24mg/l
Vas14µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység136mg/l CaO
Vezető képesség451µS/cm
pH7,5 
Kisoroszi
Szabad aktív klór0,13mg/l
Klorid25mg/l
Vas7µg/l
Mangán<1µg/l
Nitrát15mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység141mg/l CaO
Vezető képesség466µS/cm
pH7,6 
Szigetmonostor
Szabad aktív klór<0,1mg/l
Klorid23mg/l
Vas15µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát13mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység133mg/l CaO
Vezető képesség449µS/cm
pH7,5 
Tököl
Szabad aktív klór0,16mg/l
Klorid22mg/l
Vas19µg/l
Mangán4µg/l
Nitrát6mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység150mg/l CaO
Vezető képesség504µS/cm
pH7,4 
Biatorbágy
Szabad aktív klór<0,1mg/l
Klorid23mg/l
Vas36µg/l
Mangán8µg/l
Nitrát5mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység164mg/l CaO
Vezető képesség545µS/cm
pH7,5 
Százhalombatta
Szabad aktív klór<0,1mg/l
Klorid28mg/l
Vas7µg/l
Mangán4µg/l
Nitrát7mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység152mg/l CaO
Vezető képesség563µS/cm
pH7,6 
vizminőség lapozás jobbra

Ez a honlap sütiket használ. A sütik elfogadásával kényelmesebbé teheti a böngészést. A honlap további használatával hozzájárulását adja a sütik használatához. További információ: Adatvédelmi nyilatkozat

Elfogadom