A közműves ivóvízellátást a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, illetve az annak végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet, a lakossági vízbekötések kialakításának módját az MSZ 22115:2002 szabvány szabályozza.

Az alábbi tájékoztatóval szeretnénk Önnek segítséget nyújtani a gördülékenyebb ügyintézés érdekében (a tájékoztatót a fenti jogszabály, Kormány rendelet valamint a szabványban foglaltak figyelembe vételével készítettük).

 

Általános tudnivalók

Igénylés                   

A víziközmű-törzshálózat mentén fekvő ingatlanok víziközmű-törzshálózatba történő bekötését külön-külön bekötővezetékkel kell megvalósítani, melyet az alábbi személyek kérhetnek:

 • az ingatlan tulajdonosa,
 • vagy egyéb jogcímen használója.

Amennyiben Ön, mint megrendelő nem az ingatlan kizárólagos tulajdonosa, be kell szereznie a tulajdonos(ok) írásbeli hozzájárulását.

Munkavégzés

A bekötővezeték kiépítését, fertőtlenítését, a helyszíni szemlét, a nyomáspróbát, a működőképességi és vízzáróság próbát, a geodéziai bemérést és a bekötési vízmérő beszerelését a Szolgáltató vagy az általa megbízott vállalkozó végezheti. A munkálatokat díj ellenében végezzük. Ön a számla ellenértékének megfizetésével és a Szolgáltatási Szerződés aláírásával szerez jogot a kiépített víziközmű-hálózat használatára.

Üzembe helyezett ivóvíz-törzshálózaton a bekötési vízmérő felszerelését, cseréjét, leszerelését, valamint a csatlakozás készítését szintén a Szolgáltató vagy megbízottja végezheti.

Szerződéses szolgalom

Amennyiben az ingatlan előtt ivóvíz-törzshálózat nem üzemel, de a szomszédos magántulajdonban álló ingatlan előtt azonban igen, az ingatlan tulajdonosok megállapodása (szerződéses szolgalom) alapján az Ön ingatlana is beköthető a rendszerbe.

A szerződésnek tartalmaznia kell a víziközmű elhelyezését, az ingatlan használatával kapcsolatos kölcsönös jogokat és kötelezettségeket. Célszerű a hozzájárulást szabályos keretek között rögzíteni, ügyvéddel ellenjegyeztetni és a Földhivatalba érkeztetni. Megállapodás hiányában  – ha a szomszédos ingatlant érintő bekötővezeték megvalósítása  és üzemeltetése az ingatlan rendeltetésszerű használatát nem zárja ki, vagy lényegesen nem akadályozza – a járási hivatal a szomszédos ingatlan tulajdonosát kötelezheti a bekötővezeték átvezetésének tűrésére. A tűrési kötelezettséget azonban meg kell szüntetni, ha a szolgalmi jog alapján ellátott telek mentén a víziközmű-törzshálózat megépült, és az abba való bekötés – a meglévő állapothoz képest – nem okoz aránytalan hátrányt.

Közös bekötés

Ha csak közös bekötéssel oldható meg a víziközmű-szolgáltatás, az igénybejelentő és a víziközmű-szolgáltató előzetesen megkötött szerződése szerint több szomszédos felhasználási hely ellátására közös bekötővezeték és csatlakozó hálózat építhető.

Közös bekötés esetén a felhasználási helyek tulajdonosai – külön szerződésben – a víziközmű közös használatából eredő jogok és kötelezettségek egymás közötti gyakorlását rögzítik.

Az igénybejelentés mellékletét képező szerződésnek tartalmaznia kell legalább a víziközmű-szolgáltatás díjának – az esetleges víziközmű-fejlesztési hozzájárulás – megfizetésére kötelezett felhasználó megnevezését. Amennyiben vízvezetési szolgalom alapítása szükséges, a szolgalom-alapítás iránti ingatlan-nyilvántartási kérelemnek a földhivatal iktatóbélyegzőjével ellátott igazolását is csatolni szükséges az igénybejelentéshez.

Vízmérőhely kialakítás

A vízmérőhelyet az ingatlanoknak a bekötést lehetővé tevő ivóvízhálózatot magában foglaló, közterület felé eső 1 méteres sávjában kell kialakítani. Úszótelkes, telekhatáron kialakított zártsorú beépítés esetén vagy műszakilag indokolt esetben a vízmérőhely épületen belüli közös helyiségben, faliszekrényben – más megoldás hiányában – közterületen is kialakítható. Közterületi elhelyezés esetén a vízmérőhelyet a víziközmű-szolgáltató – a közterületen tulajdonosi jogokat gyakorló személy hozzájárulása alapján – jelöli ki.

 

A vízbekötés létesítésének folyamata

1. Igénybejelentés

A vízbekötés megvalósítása személyesen az ügyfélszolgálati irodáinkban, illetve írásban a Vízvonal e-mail címére, vagy postacímünkre küldött levélben kezdeményezhető.

Szükséges dokumentumok:

 • kitöltött Szolgáltatás-megrendelő nyomtatvány, mely tartalmazza az illetékes Önkormányzat nyilatkozatát arról, hogy a bekötni kívánt ingatlan előtti közterületen van-e burkolatbontási tilalom illetve a burkolatbontáshoz milyen feltételekkel járul hozzá;
 • elvi nyilatkozat (ha Ön rendelkezik két évnél nem régebb elvi nyilatkozattal, kérjük, mellékelje kérelméhez);
 • 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap (TAKARNET másolat megfelel);
 • 60 napnál nem régebbi földhivatali térképmásolat (TAKARNET másolat megfelel);
 • ivóvíz-törzshálózatba történő bekötési terv 2 példányban;
 • 3 lakásnál nagyobb lakóépület vagy létesítmény esetén az épületgépészeti tervek 2 példányban;
 • nem lakossági felhasználók esetében cégkivonat, aláírási címpéldány;
 • amennyiben Ön nem, vagy csak részben tulajdonosa az ingatlannak, illetve több tulajdonos esetén az ingatlan tulajdonosok hozzájárulás szükséges az új vízbekötés létesítéséhez;
 • amennyiben szükséges földhivatali érkeztető bélyegzővel ellátott szolgalmi jogi megállapodás;
 • amennyiben szükséges, a Szolgáltató és az ingatlantulajdonos, illetve tulajdonosok között létrejött szerződés a több ingatlan ellátását szolgáló bekötővezeték és belső csatlakozó hálózat vonatkozásában.

Ha a Szolgáltató szükségesnek tartja, további dokumentumok benyújtását kérheti.

2. Adatfeldolgozás, hiányzó dokumentumok ellenőrzése

Társaságunk a beadott és rendelkezésre álló dokumentumokat és adatokat formailag és tartalmilag ellenőrzi, az esetleges hiányosságokról a benyújtás időpontjában személyesen, a későbbiekben telefonon, illetve levélben /e-mailen tájékoztatja az igénylőt.

3. Közműegyeztetés és forgalomtechnikai terv elkészítése

A vízbekötéssel járó munka általában közutat, közterületet érint, illetve a nyomvonal egyéb közműveket keresztezhet, ezért a munka megkezdése előtt a területileg illetékes Önkormányzattól bontási engedélyt kell kérni (ez nem azonos azzal, amit a Szolgáltatás-megrendelő nyomtatványon kap). A bontási engedély kiadásának előfeltétele a közműegyeztetés és a forgalomtechnikai terv benyújtása, melynek elkészítésével a Fővárosi Vízműveket is megbízhatja. A szükséges dokumentumok költségei:

 • közműegyeztetés 37 536 Ft*,
 • forgalomtechnikai terv 36 516 Ft*.

Amennyiben a fenti dokumentumok elkészítését a Megrendelő végzi el, kérjük, hogy a vonatkozó dokumentumok (közműegyeztetés, forgalomtechnikai terv, közútkezelői hozzájárulás, tulajdonosi hozzájárulás, útüzemeltetői hozzájárulás) eredeti példányait szíveskedjék társaságunkhoz eljuttatni.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a közműegyeztetés és a forgalomtechnikai terv érvényességi ideje eltérő lehet (6 hónapig vagy 1 évig érvényes).

Amennyiben a felhasználó a Fővárosi Vízműveket bízza meg a forgalomtechnikai terv és a közműegyeztetés elkészítésével és a bekötés megvalósításának feltételei a Szolgáltatói hozzájárulás keltétől számított 6 hónapon belül a Megrendelő bármely okból történő elállása folytán, vagy a Megrendelő érdekkörében felmerülő bármely okból nem valósulnak meg, akkor a Szolgáltató a forgalomtechnikai terv és a közműegyeztetés költségét jogosult érvényesíteni, melyet a Megrendelő köteles 30 napon belül megfizetni.

4. Tervjóváhagyás

Az igénybejelentés benyújtásával egy időben 2 példány ivóvíz-törzshálózatba történő bekötési tervet is mellékelni szükséges.

Az 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 5. mellékletének A) pontja részletezi az ivóvíz-törzshálózatba való bekötés hozzájárulásához szükséges terv tartalmát a következők szerint:

1. Műszaki leírás, amely tartalmazza:

 • a kérelmező (tulajdonos) nevét, postai címét;
 • az ingatlan 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatát és ingatlan-nyilvántartási térképmásolatát (TAKARNET rendszerből származó másolat megfelel);
 • a vízszükséglet összeállítását az egy főre jutó liter/fő/nap, vagy a normák szerinti m3/nap-ban kifejezve, a csúcsfogyasztási igény feltüntetésével, továbbá a vízszükséglet indokolását;
 • a létesítmények, berendezések rövid leírását, műszaki jellemzőit, a vízvételi helyek számát.

2. Helyszínrajz (1:500 léptékben) feltüntetve:

 • az érintett ingatlant, annak helyrajzi, illetve házszámát;
 • a vezetékek nyomvonalát, átmérőjét, anyagát;
 • az ivóvíz-hálózathoz tartozó nyomásfokozó és nyomáscsökkentő helyét;
 • a vezetékkel, berendezésekkel érintett létesítményeket.

3. Vízmérőhely építészeti, gépészeti terve a bekötési vízmérőt követő elzáró-, valamint leürítő szerelvénnyel és visszacsapó szeleppel együtt.

Nem lakossági vízhasználat esetén az ivóvízhálózathoz tartozó létesítmények és berendezések építészeti és gépészeti általános tervet is be kell nyújtani 2 példányban. Hossz-szelvény és felhasználói egyenérték meghatározással együtt.

Nem lakossági felhasználók a vízközmű-szolgáltatóval kötött szerződésben foglaltak szerint a vízközmű-fejlesztési hozzájárulást fizetnek a következő esetekben:

 • közszolgáltatási szerződéses jogviszony esetén a felhasználási helyen biztosítandó szolgáltatási kapacitásért;
 • a vízközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlanhoz biztosított kapacitás általuk kezdeményezett bővítéséért, továbbá
 • a vízközmű-szolgáltatás minőségének (a víz minőségi paramétereinek) általuk igényelt emelése esetében;
 • az új bekötés megvalósítását megelőzően.

Nem kell vízközmű fejlesztési hozzájárulást fizetnie a központi költségvetési szervnek és annak költségvetési intézményének, a helyi önkormányzatnak és annak költségvetési intézményének, valamint normatív állami támogatásban részesülő, közfeladatot ellátó, nem nyereség- és vagyonszerzési célt szolgáló egyéb intézménynek.

A vízközmű-fejlesztési hozzájárulás mértékétől és lakáscélú ingatlanok esetében a vízigény meghatározásának módjáról honlapunkon tájékozódhat.

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy társaságunk a tervjóváhagyást díj ellenében végzi, amelyről szintén honlapunkon tájékozódhat.

Továbbá szeretnénk tájékoztatni, hogy a bekötési tervdokumentációkat közműegyeztetéssel és forgalomtechnikai tervvel közútkezelői hozzájárulás, tulajdonosi hozzájárulás, útüzemeltetői hozzájárulással együtt áll módunkban befogadni jóváhagyásra.

5. Szolgáltatói hozzájárulás kiadása

A Fővárosi Vízművek Zrt. a benyújtást követő 15 munkanapon belül kiállítja és megküldi a Szolgáltatói hozzájárulást (1 példányban), amely tartalmazza

 • a kialakítandó bekötéssel ellátandó ingatlan pontos címét és helyrajzi számát;
 • a bejelentett vízigény és a benyújtott tervek alapján beépítendő bekötővezeték és vízmérő átmérőjét;
 • a vízbekötésre átvett pénzeszköz mértékét;
 • a közszolgáltatási szerződés 2 példányát;
 • nem lakossági felhasználók esetében a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mértékét;
 • nem lakossági felhasználók esetében a vízközmű-fejlesztésről szóló megállapodás 2 példányát;
 • a kialakítandó vízmérő akna, illetve mérőhely műszaki rajzát. 

Amennyiben a vízbekötés díját banki átutalással kívánja kiegyenlíteni, kérjük, az átutalási megbízáson hivatkozzon a Szolgáltatói hozzájárulás iktatószámára.

Bankszámlaszámunk: K&H 10401000-50526680-56751006

A bekötés költségeinek készpénzes vagy bankkártyás kiegyenlítésére házipénztárunkban is lehetőséget biztosítunk.

Figyelem! A Szolgáltatói hozzájárulás a kiállítástól számított 6 hónapig érvényes.

A Fővárosi Vízművek Zrt. az igénybejelentést elutasítja, ha:

 • törzshálózat műszakilag nem elérhető, vagy annak kapacitása nem elegendő az igényelt szolgáltatás biztosítására;
 • bekötővezeték kiépítése vagy átépítése szükséges, és annak költségeit a bejelentő nem vállalja;
 • a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett felhasználó a hozzájárulás fizetési kötelezettségének nem tesz eleget;
 • a bekötővezeték kialakításának nincsenek meg a műszaki feltételei, vagy
 • az adott felhasználási helyen lejárt határidejű vagy vitatott díjtartozás áll fenn;
 • törzshálózat műszakilag nem elérhető, vagy annak kapacitása nem elegendő az igényelt szolgáltatás biztosítására;
 • bekötővezeték kiépítése vagy átépítése szükséges, és annak költségeit a bejelentő nem vállalja;
 • a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett felhasználó a hozzájárulás fizetési kötelezettségének nem tesz eleget;
 • a bekötővezeték kialakításának nincsenek meg a műszaki feltételei, vagy
 • az adott felhasználási helyen lejárt határidejű vagy vitatott díjtartozás áll fenn.

6. Vízmérőhely kialakítása

A vízmérőhely kialakításáról a Megrendelőnek kell gondoskodnia, ehhez a mellékletben szereplő műszaki leírás és vázlatrajz nyújt segítséget. A vízmérőhely elkészítésével egy időben legalább egy vízvételi helyet ki kell alakítani az ingatlanon. A szakszerű kialakítás módjáról, valamint az aknaátvevő által vizsgált szempontokról honlapunkon tájékozódhat. A mérőhely szakszerű kialakítását a helyszínen ellenőrizzük. Kérjük, hogy a vízmérőhely elkészültét telefonos ügyfélszolgálatunkon, a 06 1 247 7777-es számon szíveskedjen jelezni. Ezt követően az illetékes területi kirendeltség üzemeltetési ellenőre telefonon egyezteti Önnel az aknaátvétel időpontját. Akadályoztatása esetén kérjük, írásos meghatalmazással biztosítsa megbízottjának jelenlétét a munkavégzés során.

7. Vízmérőhely átvétele

Az egyeztetett időpontban üzemeltetési ellenőr munkatársunk megjelenik a helyszínen, majd ellenőrző lista alapján elvégzi az akna alkalmassági vizsgálatát, műszaki átvételét. Az aknaátvétel kizárólag akkor tekinthető sikeresnek, ha az akna az előírásoknak minden szempontból megfelel. Hiányosság esetén a szükséges pótlásokat jegyzőkönyvben rögzítik. Az eljárás végén mind az ellenőrző listát, mind a jegyzőkönyvet mindkét félnek a helyszínen alá kell írnia. Kérjük, hogy sikertelen aknaátvétel esetén az aknaátvétel új lejelentését telefonos ügyfélszolgálatunkon, a 06 1 247 7777-es számon szíveskedjen ismételten egyeztetni.

8. Vízbekötési munka végrehajtása

Az alábbi feltételek együttes teljesülését követő 90 napon belül a Fővárosi Vízművek Zrt., illetve megbízottja elkészíti a bekötést, amennyiben:

 • a vízmérőhely műszaki átvétele sikeresen megtörtént;
 • az ügyfél által aláírt közszolgáltatási szerződés társaságunkhoz megérkezett;
 • a vízbekötés megvalósításának díja társaságunkhoz beérkezett;
 • az ivóvíz-bekötési tervjóváhagyásra került;
 • nem lakossági felhasználó esetében a vízközmű-fejlesztési hozzájárulás díja társaságunkhoz beérkezett;
 • 3 lakásnál nagyobb társasház és nem lakossági felhasználó esetében a belső hálózati terv jóváhagyásra került;
 • a közműegyeztetés megtörtént és a forgalomtechnikai terv megérkezett társaságunkhoz (ha ezekről az ügyfél gondoskodik).

Felhívjuk figyelmét, hogy a téli időszakban (november 15. – március 15. között), ha az illetékes Önkormányzat illetve útkezelő  nem ad ki közterület-bontási engedélyt, a munkavégzés szünetel. Ezen időszak a 90 napos vállalási időbe nem számít bele. Amennyiben a Megrendelő az illetékes Önkormányzat illetve útkezelő beszerzett érvényes közterületi bontási engedéllyel rendelkezik, és azt Társaságunknak átadja, a munkát elvégezzük.

*2016. január 1-jétől érvényes bruttó ár.

A tájékoztatót elolvastam, és a feltételeket elfogadom.

Tovább >>


A .pdf nyomtatványok megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader szükséges, melyet a linkre kattintva ingyenesen letölthet.

 1. Az Adobe Acrobat Reader linkre kattintva a megjelenő ablakban válassza a Get Acrobat Reader Free! opciót.
 2. A következő oldalon válassza ki a kívánt nyelvet, platformot, írja be nevét, e-mail címet és kattintson a Download gombra!
 3. A letöltött .exe file-ra kattintson kétszer és a program installálja magát!
online ügyfélszolgalat
online ügyfélszolgalat hangulatképe

Online ügyfélszolgálatunkat a hét minden napján elérheti.

víminőség
vizminőség lapozás balra
Budapest - I. kerület
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid25mg/l
Vas8µg/l
Mangán<1µg/l
Nitrát10mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység133mg/l CaO
Vezető képesség461µS/cm
pH7,6 
Budapest - II. kerület
Szabad aktív klór0,17mg/l
Klorid25mg/l
Vas8µg/l
Mangán<1µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység133mg/l CaO
Vezető képesség470µS/cm
pH7,5 
Budapest - III. kerület
Szabad aktív klór0,16mg/l
Klorid21mg/l
Vas8µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység129mg/l CaO
Vezető képesség454µS/cm
pH7,6 
Budapest - IV. kerület
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid21mg/l
Vas11µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység131mg/l CaO
Vezető képesség455µS/cm
pH7,5 
Budapest - V. kerület
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid22mg/l
Vas23µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység135mg/l CaO
Vezető képesség469µS/cm
pH7,5 
Budapest - VI. kerület
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid20mg/l
Vas36µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység130mg/l CaO
Vezető képesség459µS/cm
pH7,5 
Budapest - VII. kerület
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid21mg/l
Vas8µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység131mg/l CaO
Vezető képesség460µS/cm
pH7,5 
Budapest - VIII. kerület
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid22mg/l
Vas14µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység133mg/l CaO
Vezető képesség460µS/cm
pH7,6 
Budapest - IX. kerület
Szabad aktív klór0,17mg/l
Klorid23mg/l
Vas13µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát10mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység139mg/l CaO
Vezető képesség466µS/cm
pH7,5 
Budapest - X. kerület
Szabad aktív klór0,24mg/l
Klorid22mg/l
Vas15µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység132mg/l CaO
Vezető képesség458µS/cm
pH7,5 
Budapest - XI. kerület
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid23mg/l
Vas8µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység141mg/l CaO
Vezető képesség493µS/cm
pH7,4 
Budapest - XII. kerület
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid24mg/l
Vas11µg/l
Mangán<1µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység135mg/l CaO
Vezető képesség465µS/cm
pH7,5 
Budapest - XIII. kerület
Szabad aktív klór0,18mg/l
Klorid22mg/l
Vas20µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység132mg/l CaO
Vezető képesség459µS/cm
pH7,5 
Budapest - XIV. kerület
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid22mg/l
Vas34µg/l
Mangán3µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység133mg/l CaO
Vezető képesség458µS/cm
pH7,6 
Budapest - XV. kerület
Szabad aktív klór0,17mg/l
Klorid23mg/l
Vas34µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység132mg/l CaO
Vezető képesség455µS/cm
pH7,6 
Budapest - XVI. kerület
Szabad aktív klór0,23mg/l
Klorid22mg/l
Vas6µg/l
Mangán<1µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység129mg/l CaO
Vezető képesség458µS/cm
pH7,6 
Budapest - XVII. kerület
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid22mg/l
Vas9µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát10mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység134mg/l CaO
Vezető képesség473µS/cm
pH7,5 
Budapest - XVIII. kerület
Szabad aktív klór0,24mg/l
Klorid26mg/l
Vas15µg/l
Mangán3µg/l
Nitrát10mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység161mg/l CaO
Vezető képesség557µS/cm
pH7,5 
Budapest - XIX. kerület
Szabad aktív klór0,15mg/l
Klorid27mg/l
Vas12µg/l
Mangán5µg/l
Nitrát11mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység163mg/l CaO
Vezető képesség549µS/cm
pH7,4 
Budapest - XX. kerület
Szabad aktív klór0,16mg/l
Klorid27mg/l
Vas17µg/l
Mangán6µg/l
Nitrát11mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység168mg/l CaO
Vezető képesség579µS/cm
pH7,5 
Budapest - XXI. kerület
Szabad aktív klór0,14mg/l
Klorid28mg/l
Vas30µg/l
Mangán6µg/l
Nitrát13mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység176mg/l CaO
Vezető képesség580µS/cm
pH7,4 
Budapest - XXII. kerület
Szabad aktív klór0,16mg/l
Klorid28mg/l
Vas10µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát11mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység163mg/l CaO
Vezető képesség554µS/cm
pH7,4 
Budapest - XXIII. kerület
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid28mg/l
Vas17µg/l
Mangán4µg/l
Nitrát11mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység171mg/l CaO
Vezető képesség581µS/cm
pH7,4 
Budaörs
Szabad aktív klór0,21mg/l
Klorid24mg/l
Vas<5µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység139mg/l CaO
Vezető képesség473µS/cm
pH7,5 
Pócsmegyer
Szabad aktív klór0,18mg/l
Klorid22mg/l
Vas<5µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát16mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység157mg/l CaO
Vezető képesség503µS/cm
pH7,6 
Halásztelek
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid27mg/l
Vas<5µg/l
Mangán3µg/l
Nitrát13mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység181mg/l CaO
Vezető képesség589µS/cm
pH7,4 
Szigetszentmiklós
Szabad aktív klór0,16mg/l
Klorid28mg/l
Vas15µg/l
Mangán5µg/l
Nitrát12mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység163mg/l CaO
Vezető képesség568µS/cm
pH7,4 
Budakeszi
Szabad aktív klór0,18mg/l
Klorid24mg/l
Vas14µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység136mg/l CaO
Vezető képesség451µS/cm
pH7,5 
Kisoroszi
Szabad aktív klór0,13mg/l
Klorid25mg/l
Vas7µg/l
Mangán<1µg/l
Nitrát15mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység141mg/l CaO
Vezető képesség466µS/cm
pH7,6 
Szigetmonostor
Szabad aktív klór<0,1mg/l
Klorid23mg/l
Vas15µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát13mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység133mg/l CaO
Vezető képesség449µS/cm
pH7,5 
Tököl
Szabad aktív klór0,16mg/l
Klorid22mg/l
Vas19µg/l
Mangán4µg/l
Nitrát6mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység150mg/l CaO
Vezető képesség504µS/cm
pH7,4 
Biatorbágy
Szabad aktív klór<0,1mg/l
Klorid23mg/l
Vas36µg/l
Mangán8µg/l
Nitrát5mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység164mg/l CaO
Vezető képesség545µS/cm
pH7,5 
Százhalombatta
Szabad aktív klór<0,1mg/l
Klorid28mg/l
Vas7µg/l
Mangán4µg/l
Nitrát7mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység152mg/l CaO
Vezető képesség563µS/cm
pH7,6 
vizminőség lapozás jobbra
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
munkatérkép

Interaktív térkép szolgáltatásunk segítségével aktuálisan tájékozódhat arról, hogy a Fővárosi Vízművek szolgáltatási területén éppen hol folynak vízcső felújítási, karbantartási vagy hibaelhárítási munkák. Az egyes címkék a munkálatok jellegét, várható befejezési idejét és a forgalmi rend változásait is jelzik, segítve az autóval közlekedőket útvonaluk megtervezésében. A munkatérkép megjelenítéséhez legalább Internet Explorer 9-es vagy annál magasabb verziószámú alkalmazás letöltése javasolt. Kérjük, frissítsen az Ön operációs rendszeréhez támogatott legújabb verzióra.

utcakereső
hívja online a vízvonalat

Ez a honlap sütiket használ. A sütik elfogadásával kényelmesebbé teheti a böngészést. A honlap további használatával hozzájárulását adja a sütik használatához. További információ: Adatvédelmi nyilatkozat

Elfogadom