Nemzetközi arany minősítésú szolgáltató

A közműves ivóvízellátást az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet, a lakossági vízbekötések kialakításának a módját az MSZ 22115 sz. magyar szabvány szabályozza. Kérjük, szíveskedjék figyelmesen áttanulmányozni a fentiek figyelembe vételével készült tájékoztatónkat.

Az ikermérőt (párhuzamosan kötött bekötési vízmérő) az azonos ingatlanon lévő fogyasztók, elsősorban az egy vízbekötéssel rendelkező családi házak, kisebb társasházak (jellemzően 2-3 lakás) vízfogyasztásának mérésére ajánljuk. Az ikermérő-szerelés feltétele, hogy az ingatlan rendelkezzen vízbekötéssel és bekötési vízmérővel. Az ikermérő kizárólag a meglévő bekötési vízmérő aknájában helyezhető el. További feltétel az ingatlan vízellátására vonatkozó, aláírt Szolgáltatási szerződés. A meglévő szabványos aknában (a meglévővel együtt) legfeljebb három vízmérő helyezhető el. Négy vagy ennél több mérő esetén egyedi tervezésű akna szükséges. Az ikermérőt az ingatlan tulajdonosa vagy egyéb jogcímen használója kérheti. Amennyiben Ön, mint megrendelő nem az ingatlan kizárólagos tulajdonosa, be kell szereznie a tulajdonos(ok) és a meglévő fogyasztók írásbeli hozzájárulását. Az ikermérő felszereléséről és a szükséges eszközökről a Megrendelő költségére a Szolgáltató gondoskodik. Üzembe helyezett ivóvíz-törzshálózaton az ikermérő felszerelését, cseréjét, leszerelését, valamint a csatlakozás készítését a Szolgáltató vagy megbízottja végzi.

 

Az ikermérő létesítésének folyamata

1. Igénybejelentés

A mérőszerelést Ön a Fővárosi Vízművek Zrt. központi ügyfélszolgálati irodájában, valamint bármely ügyfélszolgálati fiókirodában és írásban is kezdeményezheti.

Szükséges dokumentumok:

 • kitöltött Víziközmű-szolgáltatás igénybejelentő és ajánlatkérő nyomtatvány eredeti példánya;
 • elvi nyilatkozat (ha Ön rendelkezik két évnél nem régebb elvi nyilatkozattal, kérjük, mellékelje kérelméhez);
 • 60 napnál nem régebbi földhivatali térképmásolat, (TAKARNET rendszerből származó másolat (földhivatali térképmásolat) megfelelő)*;
 • 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap (TAKARNET rendszerből származó másolat megfelelő)*;
 • tulajdonostársak, jelenlegi felhasználók írásbeli hozzájárulása;
 • a Fővárosi Vízművek Zrt. által jóváhagyott vízhálózati (belső gépészeti) tervek benyújtása többlakásos épület, vagy nem lakossági felhasználó esetén.

Amennyiben a Fővárosi Vízművek Zrt. azt szükségesnek tartja, további dokumentumok benyújtását kérheti:

 • személyazonosságot igazoló irat bemutatása;
 • hagyatékátadó végzés;
 • nem lakossági felhasználó esetén:
  • gazdálkodó szervezet bejegyzését igazoló okirat;
  • hatályos cégkivonat;
  • hatályos aláírási címpéldány/aláírás minta (a cégjegyzési jogosultság igazolására);
  • egyéni vállalkozó/egyéni vállalkozás igazolására szolgáló okirat;
 • nem lakossági, de víziközmű-fejlesztési hozzájárulásra nem kötelezett felhasználó esetén a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetése alóli mentességet igazoló okirat;
 • érvényes elvi nyilatkozat;
 • haszonélvezeti jogot igazoló dokumentum;
 • bérleti szerződés, vagy használati jogot igazoló dokumentum, amennyiben az ingatlan víziközmű-hálózatba történő bekötését nem az ingatlan tulajdonosa, hanem egyéb jogcímen használója kezdeményezi;
 • szolgalmi jogot alapító szerződés;
 • társasházi törzslap;
 • a vízvezetési szolgalom ingatlan-nyilvántartási bejegyzése iránti kérelemnek a földhivatal iktatóbélyegzőjével ellátott igazolása.

Fontos, hogy 4 vagy ennél több mérő igénylése esetén egyedi tervezésű aknát kell készíteni, melynek műszaki tervét csatolni kell a Szolgáltatási igénybejelentőhöz.

2. Adatfeldolgozás, hiányzó dokumentumok ellenőrzése

Társaságunk a beadott és a már rendelkezésére álló dokumentumokat és adatokat formailag és tartalmilag ellenőrzi, az esetleges hiányosságról a benyújtás időpontjában személyesen, a későbbiekben telefonon, illetve levélben tájékoztatja az igénylőt.

3. Szolgáltatói hozzájárulás kiadása

A Fővárosi Vízművek a benyújtást követő 15 munkanapon belül kiállítja és megküldi a Szolgáltatói hozzájárulást (1 példányban), amely tartalmazza:

 • a felhasználási hely pontos címét és helyrajzi számát;
 • a vízmérő átmérőjét, mely a bejelentett vízigény alapján lett meghatározva;
 • a mérőfelszerelés költségét;
 • gazdálkodó szervezetek esetében a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás összegét;
 • a Szolgáltatási szerződés (SZSZ) 2 példányát;
 • a kialakítandó vízmérő-akna, illetve mérőhely műszaki rajzát (3 mérőig);
 • kérés esetén a befizetéshez szükséges csekket.

Amennyiben az ikermérő-szerelés összegét banki átutalással kívánja kiegyenlíteni, átutalási megbízásán kérjük, hivatkozzon a Szolgáltatói hozzájárulás azonosító számára.

Bankszámlaszámunk: K&H 10401000-50526680-56751006

Az ikermérő költségeinek készpénzes vagy bankkártyás kiegyenlítésére házi pénztárunkban (1138 Budapest, Váci út 182.) is lehetőséget biztosítunk.
A Szolgáltatói hozzájárulás a kiállítástól számított 6 hónapig érvényes.

4. Vízmérőhely kialakítása

A vízmérőhely kialakításáról a Megrendelőnek kell gondoskodnia, ehhez a mellékletben szereplő műszaki leírás és vázlatrajz nyújt segítséget. A vízmérőhely elkészítésével egy időben legalább egy vízvételi helyet ki kell alakítani az elkülönített vízhálózaton. A szakszerű kialakítás leírását, valamint az aknaátvevő – üzemeltetői ellenőr – által vizsgált szempontokat a Melléklet tartalmazza. A mérőhely szakszerű kialakítását a helyszínen ellenőrizzük. Kérjük, hogy a vízmérőhely elkészültét telefonos ügyfélszolgálatunkon, a 06 1 247 7777-es számon szíveskedjék jelezni. Ezt követően az illetékes területi kirendeltség üzemeltetői ellenőre telefonon egyezteti Önnel az aknaátvétel időpontját. Akadályoztatása esetén kérjük, írásos meghatalmazással biztosítsa megbízottjának jelenlétét a munkavégzés során.

5. Vízmérőhely átvétele

Az egyeztetett időpontban üzemeltetői ellenőr munkatársunk ellenőrző lista alapján elvégzi a mérőhely-előkészítés alkalmassági vizsgálatát és műszaki átvételét. Az aknaátvétel kizárólag akkor tekinthető sikeresnek, ha az akna az előírásoknak minden szempontból megfelel. Hiányosság esetén a szükséges pótlásokat jegyzőkönyvben rögzítik. Az eljárás végén mind az ellenőrző listát, mind a jegyzőkönyvet mindkét félnek a helyszínen alá kell írnia. Kérjük, hogy sikertelen aknaátvétel esetén az aknaátvétel új időpontjára vonatkozó igényét telefonos ügyfélszolgálatunkon, a 06 1 247 7777-es telefonszámon, vagy személyesen az ügyfélszolgálati irodáinkban szíveskedjen jelezni.

6. Ikermérő felszerelésének végrehajtása

A Fővárosi Vízművek Zrt., illetve megbízottja legkésőbb 90 napon belül elvégzi a mérőszerelést, amennyiben:

 • a vízmérőhely műszaki átvétele sikeresen megtörtént;
 • az ügyfél által aláírt Szolgáltatási szerződés megérkezett társaságunkhoz;
 • az ikermérő-szerelés díjának befizetése megtörtént.

 

Gyakori kérdések - válaszaink

 • Hogyan különülhet el egymástól az egy helyrajzi számú (hrsz.) telken lakó több tulajdonos vízellátása?

A vízvezeték-hálózatot nem érintő korszerűsítés vagy egyéb átalakítás esetén épületgépészeti terveket jóváhagyásra nem kell beadni társaságunkhoz! Alapvezeték-csere esetén viszont szükséges!

 • Hány darab ikermérő szerelhető egy aknába?

A felszerelhető darabszámot az akna mérete dönti el.

 • Hány évente szükséges cserélni az ikermérőt?

             Saját költségén 8 évente cseréli a Fővárosi Vízművek Zrt.

*Magánszemély papír alapú hiteles dokumentum-másolatot személyesen a Földhivataltól vagy a Kormányablak ügyfélszolgálatán keresztül, hiteles és nem hiteles dokumentum-másolatot online módon – regisztráció megléte esetén – az Ügyfélkapun és a Kormányablakon keresztül igényelhet. A TAKARNET rendszerből származó másolatokat a regisztrált intézmények, cégek, közjegyzők, ügyvédek, bírósági végrehajtók igényelhetik.

A tájékoztatót elolvastam, és a feltételeket elfogadom.

Tovább >>


A .pdf nyomtatványok megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader szükséges, melyet a linkre kattintva ingyenesen letölthet.

 1. Az Adobe Acrobat Reader linkre kattintva a megjelenő ablakban válassza a Get Acrobat Reader Free! opciót.
 2. A következő oldalon válassza ki a kívánt nyelvet, platformot, írja be nevét, e-mail címet és kattintson a Download gombra!
 3. A letöltött .exe file-ra kattintson kétszer és a program installálja magát!
víminőség
vizminőség lapozás balra
Biatorbágy
Szabad aktív klór0,01mg/l
Klorid31mg/l
Vas39µg/l
Mangán7µg/l
Nitrát18mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység198mg/l CaO
Vezető képesség622µS/cm
pH7,4 
Budakeszi
Szabad aktív klór0,17mg/l
Klorid24mg/l
Vas6µg/l
Mangán3µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység128mg/l CaO
Vezető képesség465µS/cm
pH7,5 
Budaörs
Szabad aktív klór0,21mg/l
Klorid24mg/l
Vas13µg/l
Mangán0µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység127mg/l CaO
Vezető képesség460µS/cm
pH7,5 
Dunabogdány
Szabad aktív klór0,12mg/l
Klorid26mg/l
Vas4,00µg/l
Mangán0,58µg/l
Nitrát10mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység202mg/l CaO
Vezető képesség684µS/cm
pH7,3 
Halásztelek
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid38mg/l
Vas8µg/l
Mangán9µg/l
Nitrát18mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység186mg/l CaO
Vezető képesség620µS/cm
pH7,5 
Budapest - I. kerület
Szabad aktív klór0,18mg/l
Klorid25mg/l
Vas6µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát10mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység132mg/l CaO
Vezető képesség467µS/cm
pH7,5 
Budapest - II. kerület
Szabad aktív klór0,17mg/l
Klorid24mg/l
Vas14µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát10mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység133mg/l CaO
Vezető képesség471µS/cm
pH7,5 
Budapest - III. kerület
Szabad aktív klór0,18mg/l
Klorid22mg/l
Vas6µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység131mg/l CaO
Vezető képesség459µS/cm
pH7,5 
Budapest - IV. kerület
Szabad aktív klór0,23mg/l
Klorid23mg/l
Vas10µg/l
Mangán3µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység128mg/l CaO
Vezető képesség450µS/cm
pH7,5 
Budapest - IX. kerület
Szabad aktív klór0,18mg/l
Klorid25mg/l
Vas7µg/l
Mangán3µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység135mg/l CaO
Vezető képesség471µS/cm
pH7,5 
Kisoroszi
Szabad aktív klór0,14mg/l
Klorid22mg/l
Vas3µg/l
Mangán<0,2µg/l
Nitrát11mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység128mg/l CaO
Vezető képesség467µS/cm
pH7,5 
Pócsmegyer
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid24mg/l
Vas0µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát13mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység142mg/l CaO
Vezető képesség480µS/cm
pH7,4 
Százhalombatta
Szabad aktív klór0,03mg/l
Klorid35mg/l
Vas6µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát14mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység180mg/l CaO
Vezető képesség632µS/cm
pH7,5 
Szigetmonostor
Szabad aktív klór0,11mg/l
Klorid22mg/l
Vas7µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát12mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység147mg/l CaO
Vezető képesség505µS/cm
pH7,6 
Szigetszentmiklós
Szabad aktív klór0,14mg/l
Klorid36mg/l
Vas14µg/l
Mangán5µg/l
Nitrát15mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység177mg/l CaO
Vezető képesség650µS/cm
pH7,5 
Tököl
Szabad aktív klór0,14mg/l
Klorid32mg/l
Vas17µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát19mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység195mg/l CaO
Vezető képesség623µS/cm
pH7,4 
Budapest - V. kerület
Szabad aktív klór0,17mg/l
Klorid23mg/l
Vas10µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység127mg/l CaO
Vezető képesség443µS/cm
pH7,5 
Budapest - VI. kerület
Szabad aktív klór0,21mg/l
Klorid23mg/l
Vas11µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység126mg/l CaO
Vezető képesség456µS/cm
pH7,5 
Budapest - VII. kerület
Szabad aktív klór0,21mg/l
Klorid23mg/l
Vas8µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység127mg/l CaO
Vezető képesség452µS/cm
pH7,5 
Budapest - VIII. kerület
Szabad aktív klór0,21mg/l
Klorid23mg/l
Vas12µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység130mg/l CaO
Vezető képesség455µS/cm
pH7,5 
Budapest - X. kerület
Szabad aktív klór0,25mg/l
Klorid24mg/l
Vas8µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység134mg/l CaO
Vezető képesség460µS/cm
pH7,5 
Budapest - XI. kerület
Szabad aktív klór0,15mg/l
Klorid29mg/l
Vas37µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát12mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység148mg/l CaO
Vezető képesség504µS/cm
pH7,5 
Budapest - XII. kerület
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid24mg/l
Vas7µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység128mg/l CaO
Vezető képesség468µS/cm
pH7,5 
Budapest - XIII. kerület
Szabad aktív klór0,18mg/l
Klorid25mg/l
Vas40µg/l
Mangán3µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység136mg/l CaO
Vezető képesség460µS/cm
pH7,5 
Budapest - XIV. kerület
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid24mg/l
Vas24µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység134mg/l CaO
Vezető képesség458µS/cm
pH7,5 
Budapest - XIX. kerület
Szabad aktív klór0,13mg/l
Klorid29mg/l
Vas14µg/l
Mangán4µg/l
Nitrát11mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység150mg/l CaO
Vezető képesség541µS/cm
pH7,5 
Budapest - XV. kerület
Szabad aktív klór0,21mg/l
Klorid23mg/l
Vas8µg/l
Mangán5µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység131mg/l CaO
Vezető képesség462µS/cm
pH7,6 
Budapest - XVI. kerület
Szabad aktív klór0,24mg/l
Klorid23mg/l
Vas6µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység132mg/l CaO
Vezető képesség459µS/cm
pH7,5 
Budapest - XVII. kerület
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid23mg/l
Vas19µg/l
Mangán4µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység128mg/l CaO
Vezető képesség472µS/cm
pH7,6 
Budapest - XVIII. kerület
Szabad aktív klór0,23mg/l
Klorid31mg/l
Vas11µg/l
Mangán3µg/l
Nitrát12mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység159mg/l CaO
Vezető képesség585µS/cm
pH7,5 
Budapest - XX. kerület
Szabad aktív klór0,14mg/l
Klorid34mg/l
Vas11µg/l
Mangán5µg/l
Nitrát14mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység173mg/l CaO
Vezető képesség623µS/cm
pH7,6 
Budapest - XXI. kerület
Szabad aktív klór0,13mg/l
Klorid36mg/l
Vas37µg/l
Mangán9µg/l
Nitrát15mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység181mg/l CaO
Vezető képesség627µS/cm
pH7,5 
Budapest - XXII. kerület
Szabad aktív klór0,14mg/l
Klorid31mg/l
Vas12µg/l
Mangán4µg/l
Nitrát12mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység163mg/l CaO
Vezető képesség597µS/cm
pH7,5 
Budapest - XXIII. kerület
Szabad aktív klór0,17mg/l
Klorid37mg/l
Vas9µg/l
Mangán6µg/l
Nitrát15mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység169mg/l CaO
Vezető képesség635µS/cm
pH7,5 
vizminőség lapozás jobbra
Munka térkép

Interaktív térkép szolgáltatásunk segítségével aktuálisan tájékozódhat arról, hogy a Fővárosi Vízművek szolgáltatási területén éppen hol folynak vízcső felújítási, karbantartási vagy hibaelhárítási munkák. Az egyes címkék a munkálatok jellegét, várható befejezési idejét és a forgalmi rend változásait is jelzik, segítve az autóval közlekedőket útvonaluk megtervezésében. A munkatérkép megjelenítéséhez legalább Internet Explorer 9-es vagy annál magasabb verziószámú alkalmazás letöltése javasolt. Kérjük, frissítsen az Ön operációs rendszeréhez támogatott legújabb verzióra.

utcakereső
hívja online a vízvonalat