Nemzetközi arany minősítésú szolgáltató

Az ivóvíz- és szennyvíz-kvóta éves vizsgálata, túllépésének szankcionálása

Társaságunk a víziközmű-fejlesztési hozzájárulásra köteles nem lakossági felhasználók ivóvíz-fogyasztását és – az agglomeráció településein – szennyvíz-elvezetését minden évben felülvizsgálja. A felülvizsgálandó időtartam: január 1. – december 31.

A felülvizsgálat során – a nyilvántartásba vett üzemórák figyelembevételével – kiszámoljuk a felhasználási hely ivóvíz-fogyasztásának és szennyvíz-elvezetésének napi átlagát, m3/nap mértékegységben.

A felhasználó részéről szerződésszegésnek minősül, ha a vizsgált időszakban a közszolgáltatási szerződésben meghatározott, és rendelkezésre álló, vagy lekötött kvótát túllépi.

Kvótatúllépés esetén társaságunk megállapítja a szerződésszegést, és az üzletszabályzatnak megfelelően kötbért számláz a felhasználónak. Ha mindkét víziközmű-ágazatban túllépték a kvótát, két kötbért számlázunk.

A számla kiküldésével egy időben tájékoztatjuk a felhasználót, hogy mentesülhet a kötbér alól, ha a kitűzött határidőn belül kvótavásárlási szándéknyilatkozatot terjeszt elő, majd megfizeti az ellenértéket, a víziközmű-fejlesztési hozzájárulást.

A kvótavásárlási szándéknyilatkozatban fel kell tüntetni a felhasználó nevét, székhelyét, képviselőjének nevét, a felhasználási hely címét és helyrajzi számát, valamint a megváltani kívánt kvóta mértékét. A szándéknyilatkozatot cégszerűen kell aláírni.

Itt tölthetőek le a kvótavásárlási szándéknyilatkozat-minták: ivóvíz, illetve szennyvíz.

Itt tölthető le a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mértékéről szóló táblázat, településenkénti és ágazatonkénti bontásban.

A mentesítés akkor alkalmazható, ha a megváltani kívánt kvótatöbblet fedezi a vizsgált időszak túlfogyasztását, és a kiküldött víziközmű-fejlesztési kalkulációt határidőre kiegyenlítik, továbbá a megemelt kvótát tartalmazó, aláírt nem lakossági közszolgáltatási szerződés visszaérkezik a felhasználótól.

Az eljárás végén a megemelt kvótát tartalmazó közszolgáltatási szerződés mindkét fél által aláírt egy példányát társaságunk kiküldi a felhasználónak.