Nemzetközi arany minősítésú szolgáltató

A közműves ivóvízellátást az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet, a lakossági vízbekötések kialakításának a módját az MSZ 22115 sz. magyar szabvány szabályozza. Kérjük, szíveskedjék figyelmesen áttanulmányozni a fentiek figyelembe vételével készült tájékoztatónkat.

Az ikermérőt (párhuzamosan kötött bekötési vízmérő) az azonos ingatlanon lévő fogyasztók, elsősorban az egy vízbekötéssel rendelkező családi házak, kisebb társasházak (jellemzően 2-3 lakás) vízfogyasztásának mérésére ajánljuk. Az ikermérő-szerelés feltétele, hogy az ingatlan rendelkezzen vízbekötéssel és bekötési vízmérővel. Az ikermérő kizárólag a meglévő bekötési vízmérő aknájában helyezhető el. További feltétel az ingatlan vízellátására vonatkozó, aláírt Szolgáltatási szerződés. A meglévő szabványos aknában (a meglévővel együtt) legfeljebb három vízmérő helyezhető el. Négy vagy ennél több mérő esetén egyedi tervezésű akna szükséges. Az ikermérőt az ingatlan tulajdonosa vagy egyéb jogcímen használója kérheti. Amennyiben Ön, mint megrendelő nem az ingatlan kizárólagos tulajdonosa, be kell szereznie a tulajdonos(ok) és a meglévő fogyasztók írásbeli hozzájárulását. Az ikermérő felszereléséről és a szükséges eszközökről a Megrendelő költségére a Szolgáltató gondoskodik. Üzembe helyezett ivóvíz-törzshálózaton az ikermérő felszerelését, cseréjét, leszerelését, valamint a csatlakozás készítését a Szolgáltató vagy megbízottja végzi.

 

Az ikermérő létesítésének folyamata

1. Igénybejelentés

A mérőszerelést Ön a Fővárosi Vízművek Zrt. központi ügyfélszolgálati irodájában, valamint bármely ügyfélszolgálati fiókirodában és írásban is kezdeményezheti.

Szükséges dokumentumok:

 • kitöltött Víziközmű-szolgáltatás igénybejelentő és ajánlatkérő nyomtatvány eredeti példánya;
 • elvi nyilatkozat (ha Ön rendelkezik két évnél nem régebb elvi nyilatkozattal, kérjük, mellékelje kérelméhez);
 • 60 napnál nem régebbi földhivatali térképmásolat, (TAKARNET rendszerből származó másolat (földhivatali térképmásolat) megfelelő)*;
 • 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap (TAKARNET rendszerből származó másolat megfelelő)*;
 • tulajdonostársak, jelenlegi felhasználók írásbeli hozzájárulása;
 • a Fővárosi Vízművek Zrt. által jóváhagyott vízhálózati (belső gépészeti) tervek benyújtása többlakásos épület, vagy nem lakossági felhasználó esetén.

Amennyiben a Fővárosi Vízművek Zrt. azt szükségesnek tartja, további dokumentumok benyújtását kérheti:

 • személyazonosságot igazoló irat bemutatása;
 • hagyatékátadó végzés;
 • nem lakossági felhasználó esetén:
  • gazdálkodó szervezet bejegyzését igazoló okirat;
  • hatályos cégkivonat;
  • hatályos aláírási címpéldány/aláírás minta (a cégjegyzési jogosultság igazolására);
  • egyéni vállalkozó/egyéni vállalkozás igazolására szolgáló okirat;
 • nem lakossági, de víziközmű-fejlesztési hozzájárulásra nem kötelezett felhasználó esetén a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetése alóli mentességet igazoló okirat;
 • érvényes elvi nyilatkozat;
 • haszonélvezeti jogot igazoló dokumentum;
 • bérleti szerződés, vagy használati jogot igazoló dokumentum, amennyiben az ingatlan víziközmű-hálózatba történő bekötését nem az ingatlan tulajdonosa, hanem egyéb jogcímen használója kezdeményezi;
 • szolgalmi jogot alapító szerződés;
 • társasházi törzslap;
 • a vízvezetési szolgalom ingatlan-nyilvántartási bejegyzése iránti kérelemnek a földhivatal iktatóbélyegzőjével ellátott igazolása.

Fontos, hogy 4 vagy ennél több mérő igénylése esetén egyedi tervezésű aknát kell készíteni, melynek műszaki tervét csatolni kell a Szolgáltatási igénybejelentőhöz.

2. Adatfeldolgozás, hiányzó dokumentumok ellenőrzése

Társaságunk a beadott és a már rendelkezésére álló dokumentumokat és adatokat formailag és tartalmilag ellenőrzi, az esetleges hiányosságról a benyújtás időpontjában személyesen, a későbbiekben telefonon, illetve levélben tájékoztatja az igénylőt.

3. Szolgáltatói hozzájárulás kiadása

A Fővárosi Vízművek a benyújtást követő 15 munkanapon belül kiállítja és megküldi a Szolgáltatói hozzájárulást (1 példányban), amely tartalmazza:

 • a felhasználási hely pontos címét és helyrajzi számát;
 • a vízmérő átmérőjét, mely a bejelentett vízigény alapján lett meghatározva;
 • a mérőfelszerelés költségét;
 • gazdálkodó szervezetek esetében a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás összegét;
 • a Szolgáltatási szerződés (SZSZ) 2 példányát;
 • a kialakítandó vízmérő-akna, illetve mérőhely műszaki rajzát (3 mérőig);
 • kérés esetén a befizetéshez szükséges csekket.

Amennyiben az ikermérő-szerelés összegét banki átutalással kívánja kiegyenlíteni, átutalási megbízásán kérjük, hivatkozzon a Szolgáltatói hozzájárulás azonosító számára.

Bankszámlaszámunk: K&H 10401000-50526680-56751006

Az ikermérő költségeinek készpénzes vagy bankkártyás kiegyenlítésére házi pénztárunkban (1138 Budapest, Váci út 182.) is lehetőséget biztosítunk.
A Szolgáltatói hozzájárulás a kiállítástól számított 6 hónapig érvényes.

4. Vízmérőhely kialakítása

A vízmérőhely kialakításáról a Megrendelőnek kell gondoskodnia, ehhez a mellékletben szereplő műszaki leírás és vázlatrajz nyújt segítséget. A vízmérőhely elkészítésével egy időben legalább egy vízvételi helyet ki kell alakítani az elkülönített vízhálózaton. A szakszerű kialakítás leírását, valamint az aknaátvevő – üzemeltetői ellenőr – által vizsgált szempontokat a Melléklet tartalmazza. A mérőhely szakszerű kialakítását a helyszínen ellenőrizzük. Kérjük, hogy a vízmérőhely elkészültét telefonos ügyfélszolgálatunkon, a 06 1 247 7777-es számon szíveskedjék jelezni. Ezt követően az illetékes területi kirendeltség üzemeltetői ellenőre telefonon egyezteti Önnel az aknaátvétel időpontját. Akadályoztatása esetén kérjük, írásos meghatalmazással biztosítsa megbízottjának jelenlétét a munkavégzés során.

5. Vízmérőhely átvétele

Az egyeztetett időpontban üzemeltetői ellenőr munkatársunk ellenőrző lista alapján elvégzi a mérőhely-előkészítés alkalmassági vizsgálatát és műszaki átvételét. Az aknaátvétel kizárólag akkor tekinthető sikeresnek, ha az akna az előírásoknak minden szempontból megfelel. Hiányosság esetén a szükséges pótlásokat jegyzőkönyvben rögzítik. Az eljárás végén mind az ellenőrző listát, mind a jegyzőkönyvet mindkét félnek a helyszínen alá kell írnia. Kérjük, hogy sikertelen aknaátvétel esetén az aknaátvétel új időpontjára vonatkozó igényét telefonos ügyfélszolgálatunkon, a 06 1 247 7777-es telefonszámon, vagy személyesen az ügyfélszolgálati irodáinkban szíveskedjen jelezni.

6. Ikermérő felszerelésének végrehajtása

A Fővárosi Vízművek Zrt., illetve megbízottja legkésőbb 90 napon belül elvégzi a mérőszerelést, amennyiben:

 • a vízmérőhely műszaki átvétele sikeresen megtörtént;
 • az ügyfél által aláírt Szolgáltatási szerződés megérkezett társaságunkhoz;
 • az ikermérő-szerelés díjának befizetése megtörtént.

 

Gyakori kérdések - válaszaink

 • Hogyan különülhet el egymástól az egy helyrajzi számú (hrsz.) telken lakó több tulajdonos vízellátása?

A vízvezeték-hálózatot nem érintő korszerűsítés vagy egyéb átalakítás esetén épületgépészeti terveket jóváhagyásra nem kell beadni társaságunkhoz! Alapvezeték-csere esetén viszont szükséges!

 • Hány darab ikermérő szerelhető egy aknába?

A felszerelhető darabszámot az akna mérete dönti el.

 • Hány évente szükséges cserélni az ikermérőt?

             Saját költségén 8 évente cseréli a Fővárosi Vízművek Zrt.

*Magánszemély papír alapú hiteles dokumentum-másolatot személyesen a Földhivataltól vagy a Kormányablak ügyfélszolgálatán keresztül, hiteles és nem hiteles dokumentum-másolatot online módon – regisztráció megléte esetén – az Ügyfélkapun és a Kormányablakon keresztül igényelhet. A TAKARNET rendszerből származó másolatokat a regisztrált intézmények, cégek, közjegyzők, ügyvédek, bírósági végrehajtók igényelhetik.

A tájékoztatót elolvastam, és a feltételeket elfogadom.

Tovább >>


A .pdf nyomtatványok megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader szükséges, melyet a linkre kattintva ingyenesen letölthet.

 1. Az Adobe Acrobat Reader linkre kattintva a megjelenő ablakban válassza a Get Acrobat Reader Free! opciót.
 2. A következő oldalon válassza ki a kívánt nyelvet, platformot, írja be nevét, e-mail címet és kattintson a Download gombra!
 3. A letöltött .exe file-ra kattintson kétszer és a program installálja magát!
víminőség
vizminőség lapozás balra
Biatorbágy
Szabad aktív klór0,15mg/l
Klorid22mg/l
Vas35µg/l
Mangán4µg/l
Nitrát3mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység154mg/l CaO
Vezető képesség556µS/cm
pH8 
Budakeszi
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid24mg/l
Vas15µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység123mg/l CaO
Vezető képesség439µS/cm
pH8 
Budaörs
Szabad aktív klór0,21mg/l
Klorid23mg/l
Vas7µg/l
Mangán<1µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység125mg/l CaO
Vezető képesség443µS/cm
pH8 
Dunabogdány
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid28mg/l
Vas<5µg/l
Mangán<1µg/l
Nitrát12mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység175mg/l CaO
Vezető képesség559µS/cm
pH7 
Halásztelek
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid23mg/l
Vas<5µg/l
Mangán3µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység150mg/l CaO
Vezető képesség546µS/cm
pH8 
Budapest - I. kerület
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid23mg/l
Vas7µg/l
Mangán<1µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység124mg/l CaO
Vezető képesség430µS/cm
pH8 
Budapest - II. kerület
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid26mg/l
Vas8µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység129mg/l CaO
Vezető képesség444µS/cm
pH8 
Budapest - III. kerület
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid21mg/l
Vas6µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység123mg/l CaO
Vezető képesség420µS/cm
pH8 
Budapest - IV. kerület
Szabad aktív klór0,23mg/l
Klorid21mg/l
Vas7µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát7mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység125mg/l CaO
Vezető képesség429µS/cm
pH8 
Budapest - IX. kerület
Szabad aktív klór0,18mg/l
Klorid24mg/l
Vas6µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység122mg/l CaO
Vezető képesség442µS/cm
pH8 
Kisoroszi
Szabad aktív klór0,14mg/l
Klorid21mg/l
Vas9µg/l
Mangán<1µg/l
Nitrát10mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység125mg/l CaO
Vezető képesség431µS/cm
pH8 
Pócsmegyer
Szabad aktív klór0,29mg/l
Klorid18mg/l
Vas<5µg/l
Mangán3µg/l
Nitrát7mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység115mg/l CaO
Vezető képesség423µS/cm
pH8 
Százhalombatta
Szabad aktív klór0,13mg/l
Klorid32mg/l
Vas17µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát12mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység169mg/l CaO
Vezető képesség541µS/cm
pH8 
Szigetmonostor
Szabad aktív klór0,26mg/l
Klorid24mg/l
Vas<5µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát10mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység127mg/l CaO
Vezető képesség440µS/cm
pH8 
Szigetszentmiklós
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid27mg/l
Vas16µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység154mg/l CaO
Vezető képesség531µS/cm
pH8 
Tököl
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid22mg/l
Vas21µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát5mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység141mg/l CaO
Vezető képesség512µS/cm
pH8 
Budapest - V. kerület
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid19mg/l
Vas17µg/l
Mangán3µg/l
Nitrát7mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység116mg/l CaO
Vezető képesség428µS/cm
pH8 
Budapest - VI. kerület
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid23mg/l
Vas29µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység123mg/l CaO
Vezető képesség419µS/cm
pH8 
Budapest - VII. kerület
Szabad aktív klór0,21mg/l
Klorid23mg/l
Vas8µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység127mg/l CaO
Vezető képesség430µS/cm
pH8 
Budapest - VIII. kerület
Szabad aktív klór0,21mg/l
Klorid21mg/l
Vas6µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát6mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység123mg/l CaO
Vezető képesség426µS/cm
pH8 
Budapest - X. kerület
Szabad aktív klór0,23mg/l
Klorid23mg/l
Vas9µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység126mg/l CaO
Vezető képesség428µS/cm
pH8 
Budapest - XI. kerület
Szabad aktív klór0,18mg/l
Klorid24mg/l
Vas11µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység130mg/l CaO
Vezető képesség465µS/cm
pH8 
Budapest - XII. kerület
Szabad aktív klór0,23mg/l
Klorid24mg/l
Vas9µg/l
Mangán<1µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység125mg/l CaO
Vezető képesség433µS/cm
pH8 
Budapest - XIII. kerület
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid22mg/l
Vas26µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység122mg/l CaO
Vezető képesség436µS/cm
pH8 
Budapest - XIV. kerület
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid21mg/l
Vas9µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység122mg/l CaO
Vezető képesség426µS/cm
pH8 
Budapest - XIX. kerület
Szabad aktív klór0,16mg/l
Klorid26mg/l
Vas8µg/l
Mangán3µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység142mg/l CaO
Vezető képesség494µS/cm
pH8 
Budapest - XV. kerület
Szabad aktív klór0,18mg/l
Klorid22mg/l
Vas9µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység123mg/l CaO
Vezető képesség431µS/cm
pH8 
Budapest - XVI. kerület
Szabad aktív klór0,25mg/l
Klorid21mg/l
Vas9µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát7mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység121mg/l CaO
Vezető képesség428µS/cm
pH8 
Budapest - XVII. kerület
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid23mg/l
Vas15µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység130mg/l CaO
Vezető képesség441µS/cm
pH8 
Budapest - XVIII. kerület
Szabad aktív klór0,22mg/l
Klorid27mg/l
Vas15µg/l
Mangán3µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység151mg/l CaO
Vezető képesség519µS/cm
pH8 
Budapest - XX. kerület
Szabad aktív klór0,18mg/l
Klorid26mg/l
Vas15µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység149mg/l CaO
Vezető képesség519µS/cm
pH8 
Budapest - XXI. kerület
Szabad aktív klór0,16mg/l
Klorid27mg/l
Vas28µg/l
Mangán6µg/l
Nitrát10mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység154mg/l CaO
Vezető képesség537µS/cm
pH8 
Budapest - XXII. kerület
Szabad aktív klór0,17mg/l
Klorid26mg/l
Vas7µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység152mg/l CaO
Vezető képesség516µS/cm
pH8 
Budapest - XXIII. kerület
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid28mg/l
Vas10µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát10mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,04mg/l
Összes keménység161mg/l CaO
Vezető képesség546µS/cm
pH8 
vizminőség lapozás jobbra
Munka térkép

Interaktív térkép szolgáltatásunk segítségével aktuálisan tájékozódhat arról, hogy a Fővárosi Vízművek szolgáltatási területén éppen hol folynak vízcső felújítási, karbantartási vagy hibaelhárítási munkák. Az egyes címkék a munkálatok jellegét, várható befejezési idejét és a forgalmi rend változásait is jelzik, segítve az autóval közlekedőket útvonaluk megtervezésében. A munkatérkép megjelenítéséhez legalább Internet Explorer 9-es vagy annál magasabb verziószámú alkalmazás letöltése javasolt. Kérjük, frissítsen az Ön operációs rendszeréhez támogatott legújabb verzióra.

utcakereső