Nemzetközi arany minősítésú szolgáltató

FIGYELEM, a folyamat 2018. február 1-jével változott, kérjük figyelmesen olvassa át a tájékoztatónkat.

Az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet lehetőséget biztosít arra, hogy az ingatlanon belüli, elsődlegesen tulajdonosi feladatkörbe tartozó vízdíjmegosztással a szolgáltatót bízzák meg. A szolgáltató általi vízdíjmegosztás kizárólag lakásonként (telekkönyvi albetétenként), mellékvízmérő jelzése alapján végezhető.

A Mellékszolgáltatási szerződés megkötésének előfeltételei:

 • A bekötési vízmérő szerinti felhasználónak (jellemzően Társasház) rendelkeznie kell aláírt Szolgáltatási szerződéssel.
 • A bekötési vízmérő szerinti felhasználási helynek, a szerződni kívánó elkülönített vízhasználónak, és az adott elkülönített felhasználási helynek lejárt határidejű számlatartozása a szolgáltató felé nem lehet.
 • Amennyiben a számla bemutatását, a díjak beszedését és nyilvántartását a szolgáltató megbízottja végzi az érintett felhasználó esetében, úgy a vízdíjszámlát vagy a nullás igazolást a megbízott adja ki, melyet a szerződéskötéssel egyidejűleg kell becsatolni.
 • 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap vagy 60 napnál nem régebbi adásvételi szerződés bemutatása (TAKARNET rendszerből származó másolat megfelel).
 • Az ingatlan tulajdonosának hozzájárulása, amennyiben az eltér a szerződni kívánó féltől, több tulajdonos esetén az összes tulajdonos írásos hozzájárulása. A bekötési vízmérő szerinti felhasználó hozzájárulása (jellemzően közös képviselő), melyet a Lakossági, illetve a Nem lakossági mellékszolgáltatási szerződés (továbbiakban Mellékszolgáltatási szerződés) nyomtatvány kitöltésével és aláírásával adhat meg. Megbízott képviselettel nem rendelkező, felhasználói közösség által tulajdonolt ingatlan esetében, 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatának bemutatása (TAKARNET rendszerből származó másolat megfelel) és az azokon szereplő tulajdonosok írásbeli hozzájárulása szükséges.

A lakás-mellékvízmérők szerelésének és számlázásba vételének menete:

1. Információ gyűjtés a mellékvízmérő beépítésének követelményeiről

A mellékvízmérők szerelésének megkezdése előtt kérjük, olvassa át a honlapunkon szereplő mindenkori, lakás- mellékvízmérők/locsolási vízmérők beépítési műszaki követelményeit és ajánlásait tartalmazó tájékoztatót.

A mérőhely kialakítását és a mérő beszerelését a hatályos jogszabályok, és érvényes műszaki előírásoknak megfelelően kell elvégezni, melyről a Felhasználó nyilatkozat és Vázlatrajz lakás mellékvízmérő beszereléséről nyomtatványon kell nyilatkozni.

2. Mérőszerelés

A mellékvízmérők szerelését az arra jogosult végzettséggel rendelkező kivitelezővel lehet elvégeztetni, aki lehet a társaságunkkal szerződött, üzembe helyezést is végző, minősített vállalkozó is.

A minősített vállalkozók a kivitelezést követően a mellékvízmérők műszakilag helyes beszerelését, az ezt igazoló biztonsági záró elem felszerelését, valamint a dokumentumok leadását is elvégzik. A minősített vállalkozók elérhetőségét itt találja. A vállalkozók árairól kérjük, tájékozódjon a megadott elérhetőségeiken.

3. A Felhasználói nyilatkozat és Vázlatrajz lakás mellékvízmérő beszereléséről és a Mellékszolgáltatási szerződés benyújtása

A felszerelést követően ki kell tölteni a Felhasználói nyilatkozat és Vázlatrajz lakás mellékvízmérő beszereléséről nyomtatványt, melyen szerepeltetni kell a beszerelt mérők gyári számát, vázlatrajtot kell készíteni a lakás vízhálózatáról és a mérők beszerelések helyéről, valamit nyilatkozni kell a beszerelés helyességéről.

Felhívjuk Ügyfeleink szíves figyelmét, hogy a vázlatrajz elkészítése nem igényel szakértői közreműködést, nem szükséges külön díjazásért megbíznia vele szakembert (pl. tervezőt, vízvezeték-szerelőt). A vázlatrajzot egyszerű szabadkézi rajzként Ön is elkészítheti a Felhasználói nyilatkozat és Vázlatrajz lakás mellékvízmérő beszereléséről nyomtatványon feltüntetett ikonok segítségével. Honlapunkon további segédletet, mintarajzot talál szükség szerint. 

Ezen nyilatkozattól akkor van módunkban eltekinteni, amennyiben az épület a közelmúltban épült és az ingatlan vízellátáshoz szükséges jóváhagyott belső vízhálózati terven a mellékvízmérők szerepeltek. Ebben az esetben a Szerződés nyomtatványon fel kell tüntetni a tervjóváhagyás iktatószámát.

Továbbá ki kell tölteni a Mellékszolgáltatási szerződés nyomtatványt, melyen szerepelnie kell a főmérő vízdíjfizetőjének (jellemzően a közös képviselő) hozzájárulásának is.

Amennyiben az ingatlannak több tulajdonosa van, a tulajdonostársak hozzájárulása szükséges a szerződés megkötéséhez. A tulajdonosi viszonyokat 30 napnál nem régebbi tulajdoni lappal kell igazolni.

4. Üzembe helyezés

Az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 55/A. § (5) alapján a víziközmű-szolgáltatónak a számlázás alapjául szolgáló mellékvízmérőt az üzembe helyezésekor illetéktelen beavatkozás, leszerelés megakadályozása céljából plombával vagy leszerelést megakadályozó zárral kell ellátnia.

Az üzembe helyezést elvégezheti társaságunk vagy társaságunk nevében a minősített vállalkozó, abban az esetben, ha a mérőszerelést is ő végezte el.

A sikeres üzembe helyezés feltételei:

 • az átadásra kerülő mellékvízmérő hiteles legyen [hitelessége a hitelesítés évétől - nem pedig a felszereléstől - számított nyolcadik év végén jár le (127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet)];
 • a kivitelezés a honlapunkon szereplő mindenkori, lakás-mellékvízmérők/locsolási vízmérők beépítési műszaki követelményeinek megfelelően legyen elvégezve;
 • az üzembe helyezés időpontjára a mellékvízmérőt és az oldható kötést plombálás (biztonsági záróelem felhelyezése) céljából hozzáférhetővé kell tenni.

4.1. Üzembe helyezés társaságunk által

Amennyiben Ön nem a társaságunk által minősített vállalkozóval végezteti el a lakás-mellékvízmérő szerelését, vagy a hiteles mellékmérőn nem található meg a záróelem (pl. új építésű lakások esetén a mérőbeépítés korábban megtörtént), akkor a mérő üzembe helyezését és a biztonsági záróelem felhelyezését külön kell igényelnie társaságunktól a Vízvonal (06 1 247 7777) telefonszámán vagy a vizvonal@vizmuvek.hu e-mail címen.

A társaságunk által végzett üzembe helyezés díjáról itt tájékozódhat.

A mellékvízmérők üzembe helyezésének díját a Fővárosi Vízművek Zrt. vagy megbízottja számlázza ki az alábbi díjstruktúrában:

 • kiszállási díj,
 • helyszíni munkavégzési díj,
 • adminisztrációs díj.

Társasházak esetében lehetőség van csoportos megrendelésre is, melynek feltételei:

 • hiánytalanul beadott dokumentumok és
 • egy időben történő üzembe helyezés előre megadott címlista alapján.

A csoportos üzembe helyezés megrendelését a vizvonal@vizmuvek.hu e-mail címre kell megküldeni. A megrendelésnek tartalmaznia kell:

 • a kapcsolattartó nevét, címét, telefonszámát;
 • az üzembe helyezéssel érintett lakások listáját (felhasználó neve, címe);
 • az üzembe helyezések költségviselőjének nevét, címét, melyre társaságunk a számlát kiállítja;
 • amennyiben korábban jóváhagyott vízhálózati terv alapján készült a kivitelezés, a terv számát.

A csoportos üzembe helyezés időpontjának egyeztetését munkatársunk telefonon fogja kezdeményezni. Csoportos üzembe helyezés esetén a kiszállási díjat az üzembe helyezéshez szükséges létszám alapján állapítjuk meg és számlázzuk ki, mely összegről kollégánk a telefonos megkeresés alkalmával ad tájékoztatást.

Szabálytalan kivitelezés vagy a megrendelő (ügyfél) hibájából meghiúsult üzembe helyezés esetén külön díj kerül kiszámlázásra, amelyről itt tájékozódhat.

4.2. Üzembe helyezés minősített vállalkozó által

Abban az esetben, ha a mérőszerelést minősített vállalkozó végezte, a szerelést követően a vállalkozó az üzembe helyezést is elvégzi. A minősített vállalkozó által végzett üzembe helyezést követően az adminisztrációs díjat a Fővárosi Vízművek felé kell megfizetni, melynek összegéről itt tájékozódhat. A díjat a Fővárosi Vízművek Zrt. vagy megbízottja számlázza ki.

5. Számlázásba vétel

Az üzembe helyezést követően munkatársunk, vagy a minősített vállalkozók juttatják el társaságunkhoz a mellékvízmérő(k) számlázási nyilvántartásba vételéhez szükséges dokumentumokat. Társaságunk a lakás-mellékvízmérő(ke)t a nyomtatványon feltüntetett, szolgáltatás igénybevételének kezdeti dátumával és induló állással nyilvántartásába veszi.

A számlázba vételt követően mellékvízmérős regisztrációs díj fizetendő, melynek díjáról itt tájékozódhat. A díjat az üzembe helyezés díjával együtt a Fővárosi Vízművek Zrt. vagy megbízottja számlázza ki.

A mellékvízmérők leolvasása és számlázása a bekötési mérővel azonos ciklusban történik. A mellékszolgáltatási szerződés értelmében a leolvasásért és számlázásért lakossági felhasználó esetén és nem lakossági felhasználó esetén is számlánként kell ügyviteli díjat fizetni, melynek összegéről itt tájékozódhat.

Az ügyintézéshez szükséges nyomtatványok társaságunk ügyfélszolgálati irodájában igényelhetőek, illetve letölthetőek a honlapunkról.

Az üzembe helyezés során a mérő előtti kötésre felhelyezett biztonsági záróelem sértetlen megőrzéséért és védelméért a felhasználó felel. Amennyiben a záróelem valamilyen oknál fogva mégis megsérül vagy elvész, a felhasználó köteles annak pótlását társaságunktól haladéktalanul megrendelni, valamint a pótlásának költségét fedezni. A záróelem pótlásának időpontját a Vízvonal 06 1 247 7777-es telefonszámán vagy a vizvonal@vizmuvek.hu e-mail címen egyeztetheti. A záróelem pótlás díjáről itt tájékozódhat.
Fővárosi Vízművek Zrt.

A .pdf nyomtatványok megtekintéséhez Adobe Acrobat Reader szükséges, melyet a linkre kattintva ingyenesen letölthet.

 1. Az Adobe Acrobat Reader linkre kattintva a megjelenő ablakban válassza a Get Acrobat Reader Free! opciót.
 2. A következő oldalon válassza ki a kívánt nyelvet, platformot, írja be nevét, e-mail címet és kattintson a Download gombra!
 3. A letöltött .exe file-ra kattintson kétszer és a program installálja magát.
víminőség
vizminőség lapozás balra
Biatorbágy
Szabad aktív klór0,01mg/l
Klorid31mg/l
Vas39µg/l
Mangán7µg/l
Nitrát18mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység198mg/l CaO
Vezető képesség622µS/cm
pH7,4 
Budakeszi
Szabad aktív klór0,17mg/l
Klorid24mg/l
Vas6µg/l
Mangán3µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység128mg/l CaO
Vezető képesség465µS/cm
pH7,5 
Budaörs
Szabad aktív klór0,21mg/l
Klorid24mg/l
Vas13µg/l
Mangán0µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység127mg/l CaO
Vezető képesség460µS/cm
pH7,5 
Dunabogdány
Szabad aktív klór0,12mg/l
Klorid26mg/l
Vas4,00µg/l
Mangán0,58µg/l
Nitrát10mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység202mg/l CaO
Vezető képesség684µS/cm
pH7,3 
Halásztelek
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid38mg/l
Vas8µg/l
Mangán9µg/l
Nitrát18mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység186mg/l CaO
Vezető képesség620µS/cm
pH7,5 
Budapest - I. kerület
Szabad aktív klór0,18mg/l
Klorid25mg/l
Vas6µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát10mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység132mg/l CaO
Vezető képesség467µS/cm
pH7,5 
Budapest - II. kerület
Szabad aktív klór0,17mg/l
Klorid24mg/l
Vas14µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát10mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység133mg/l CaO
Vezető képesség471µS/cm
pH7,5 
Budapest - III. kerület
Szabad aktív klór0,18mg/l
Klorid22mg/l
Vas6µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység131mg/l CaO
Vezető képesség459µS/cm
pH7,5 
Budapest - IV. kerület
Szabad aktív klór0,23mg/l
Klorid23mg/l
Vas10µg/l
Mangán3µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység128mg/l CaO
Vezető képesség450µS/cm
pH7,5 
Budapest - IX. kerület
Szabad aktív klór0,18mg/l
Klorid25mg/l
Vas7µg/l
Mangán3µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység135mg/l CaO
Vezető képesség471µS/cm
pH7,5 
Kisoroszi
Szabad aktív klór0,14mg/l
Klorid22mg/l
Vas3µg/l
Mangán<0,2µg/l
Nitrát11mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység128mg/l CaO
Vezető képesség467µS/cm
pH7,5 
Pócsmegyer
Szabad aktív klór0,19mg/l
Klorid24mg/l
Vas0µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát13mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység142mg/l CaO
Vezető képesség480µS/cm
pH7,4 
Százhalombatta
Szabad aktív klór0,03mg/l
Klorid35mg/l
Vas6µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát14mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység180mg/l CaO
Vezető képesség632µS/cm
pH7,5 
Szigetmonostor
Szabad aktív klór0,11mg/l
Klorid22mg/l
Vas7µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát12mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység147mg/l CaO
Vezető képesség505µS/cm
pH7,6 
Szigetszentmiklós
Szabad aktív klór0,14mg/l
Klorid36mg/l
Vas14µg/l
Mangán5µg/l
Nitrát15mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység177mg/l CaO
Vezető képesség650µS/cm
pH7,5 
Tököl
Szabad aktív klór0,14mg/l
Klorid32mg/l
Vas17µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát19mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység195mg/l CaO
Vezető képesség623µS/cm
pH7,4 
Budapest - V. kerület
Szabad aktív klór0,17mg/l
Klorid23mg/l
Vas10µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység127mg/l CaO
Vezető képesség443µS/cm
pH7,5 
Budapest - VI. kerület
Szabad aktív klór0,21mg/l
Klorid23mg/l
Vas11µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység126mg/l CaO
Vezető képesség456µS/cm
pH7,5 
Budapest - VII. kerület
Szabad aktív klór0,21mg/l
Klorid23mg/l
Vas8µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység127mg/l CaO
Vezető képesség452µS/cm
pH7,5 
Budapest - VIII. kerület
Szabad aktív klór0,21mg/l
Klorid23mg/l
Vas12µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység130mg/l CaO
Vezető képesség455µS/cm
pH7,5 
Budapest - X. kerület
Szabad aktív klór0,25mg/l
Klorid24mg/l
Vas8µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység134mg/l CaO
Vezető képesség460µS/cm
pH7,5 
Budapest - XI. kerület
Szabad aktív klór0,15mg/l
Klorid29mg/l
Vas37µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát12mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység148mg/l CaO
Vezető képesség504µS/cm
pH7,5 
Budapest - XII. kerület
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid24mg/l
Vas7µg/l
Mangán1µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység128mg/l CaO
Vezető képesség468µS/cm
pH7,5 
Budapest - XIII. kerület
Szabad aktív klór0,18mg/l
Klorid25mg/l
Vas40µg/l
Mangán3µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység136mg/l CaO
Vezető képesség460µS/cm
pH7,5 
Budapest - XIV. kerület
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid24mg/l
Vas24µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát9mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység134mg/l CaO
Vezető képesség458µS/cm
pH7,5 
Budapest - XIX. kerület
Szabad aktív klór0,13mg/l
Klorid29mg/l
Vas14µg/l
Mangán4µg/l
Nitrát11mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység150mg/l CaO
Vezető képesség541µS/cm
pH7,5 
Budapest - XV. kerület
Szabad aktív klór0,21mg/l
Klorid23mg/l
Vas8µg/l
Mangán5µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység131mg/l CaO
Vezető képesség462µS/cm
pH7,6 
Budapest - XVI. kerület
Szabad aktív klór0,24mg/l
Klorid23mg/l
Vas6µg/l
Mangán2µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység132mg/l CaO
Vezető képesség459µS/cm
pH7,5 
Budapest - XVII. kerület
Szabad aktív klór0,20mg/l
Klorid23mg/l
Vas19µg/l
Mangán4µg/l
Nitrát8mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység128mg/l CaO
Vezető képesség472µS/cm
pH7,6 
Budapest - XVIII. kerület
Szabad aktív klór0,23mg/l
Klorid31mg/l
Vas11µg/l
Mangán3µg/l
Nitrát12mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység159mg/l CaO
Vezető képesség585µS/cm
pH7,5 
Budapest - XX. kerület
Szabad aktív klór0,14mg/l
Klorid34mg/l
Vas11µg/l
Mangán5µg/l
Nitrát14mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység173mg/l CaO
Vezető képesség623µS/cm
pH7,6 
Budapest - XXI. kerület
Szabad aktív klór0,13mg/l
Klorid36mg/l
Vas37µg/l
Mangán9µg/l
Nitrát15mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység181mg/l CaO
Vezető képesség627µS/cm
pH7,5 
Budapest - XXII. kerület
Szabad aktív klór0,14mg/l
Klorid31mg/l
Vas12µg/l
Mangán4µg/l
Nitrát12mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység163mg/l CaO
Vezető képesség597µS/cm
pH7,5 
Budapest - XXIII. kerület
Szabad aktív klór0,17mg/l
Klorid37mg/l
Vas9µg/l
Mangán6µg/l
Nitrát15mg/l
Nitrit<0,03mg/l
Ammónium<0,05mg/l
Összes keménység169mg/l CaO
Vezető képesség635µS/cm
pH7,5 
vizminőség lapozás jobbra
Munka térkép

Interaktív térkép szolgáltatásunk segítségével aktuálisan tájékozódhat arról, hogy a Fővárosi Vízművek szolgáltatási területén éppen hol folynak vízcső felújítási, karbantartási vagy hibaelhárítási munkák. Az egyes címkék a munkálatok jellegét, várható befejezési idejét és a forgalmi rend változásait is jelzik, segítve az autóval közlekedőket útvonaluk megtervezésében. A munkatérkép megjelenítéséhez legalább Internet Explorer 9-es vagy annál magasabb verziószámú alkalmazás letöltése javasolt. Kérjük, frissítsen az Ön operációs rendszeréhez támogatott legújabb verzióra.

utcakereső